Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Waalbandijk 23a, Ochten’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4051CJ 23
Publicatiedatum
05-06-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Voor een ieder ligt ter inzage het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 mei 2019 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘Waalbandijk 23a, Ochten’.
    
Het bestemmingsplan maakt de vestiging van een hondenkennel/-pension, voor maximaal 50 honden (exclusief pups tot en met 8 weken), mogelijk op het perceel Waalbandijk 23a in Ochten. Het plangebied is gelegen aan de Waalbandijk 23a in Ochten. Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door agrarisch gebied en aan de zuidzijde door de Waalbandijk. Ten westen van het perceel is een woonperceel (Waalbandijk 21) gelegen. Het agrarisch bouwperceel aan de Waalbandijk 23 maakt onderdeel uit van het plangebied.

Het plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan dat ter inzage heeft gelegen. Onder andere zijn op de planverbeelding de drie speelweiden aangeduid en in de planregels zijn de gebruikstijden voor deze speelweiden vastgelegd.

Inzageperiode: 6 juni t/m 18 juli 2019
Inzageplaatsen:
-    analoog: tijdens de openingstijden van het gemeentehuis Neder-Betuwe bij de receptie, Burgemeester Lodderstraat 20, 4043 KM  Opheusden;
-    digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.1740.bp.OCWaalbandijk23a-vst1;

 

Procedure

Inzageperiode: 6 juni t/m 18 juli 2019

Belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpplan bij de gemeenteraad hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, danwel belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende voornoemde termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen