Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘ABC-Laanboomhuis’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 6669MM
Publicatiedatum
05-06-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Voor een ieder ligt ter inzage het door de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 mei 2019 (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan ‘ABC-Laanboomhuis’.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van het Laanboomhuis op het bedrijventerrein Agro Business Centre (ABC) in Opheusden planologisch mogelijk. Het Laanboomhuis wordt een laagdrempelig uitwisselings- en ontmoetingscentrum voor kwekers en aan de laanboomteelt gerelateerde bedrijven alsmede een locatie voor onderzoek en opleiding. Naast het Laanboomhuis wordt met het bestemmingsplan een kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw mogelijk gemaakt alsmede de bijbehorende voorzieningen (zoals parkeergelegenheid en een assortimentstuin).

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen ten noordwesten van de rotonde op de Dodewaardsestraat, nabij de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein ABC. Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Parallelweg, aan de westzijde door de Pijenkampseveldweg, aan de oostzijde door de Dodewaardsestraat en aan de zuidzijde door de (toekomstige) hoofdontsluiting van het ABC-terrein.

Het plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan dat ter inzage heeft gelegen. De belangrijkste aanpassing betreft een vergroting van de bestemmings- en bebouwingsvlakken (uitbreiding richting het noorden) ten behoeve van een flexibele invulling van de bouwplannen. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het bij het raadsbesluit behorende raadsvoorstel.

Inzageperiode: 6 juni t/m 18 juli 2019
Inzageplaatsen:

 

Procedure

Inzageperiode: 6 juni t/m 18 juli 2019

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen over het ontwerpbestemmingsplan, danwel belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de aangebrachte wijzigingen, kunnen gedurende voornoemde termijn van zes weken schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor het indienen van beroep wordt griffierecht geheven.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen