Omgevingsvergunning met projectafwijking Pijenkampseveldweg 3 Opheusden

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
gewijzigd vastgesteld
Locatie (postcode)
  • 6669LZ
Publicatiedatum
07-05-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 april 2019 aan het bedrijf Agro de Arend B.V. een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een bedrijfsgebouw met kantoor aan de Pijenkampseveldweg 3 in Opheusden. Het plangebied is derhalve gelegen aan (en ten westen van) deze weg, en ten zuiden van de Parallelweg/Kerkewal.

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

  • Bouwen van een bedrijfsgebouw - Art. 2.1 lid 1a Wabo;
  • Afwijken van het bestemmingsplan - Art. 2.1 lid 1c Wabo;

Bij de verlening van de omgevingsvergunning is ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning de volgende (aanvullende) voorwaarde opgenomen:

I.v.m. de brandveiligheid kan de luifel/overkapping tussen de bedrijfsgebouwen pas worden uitgevoerd als de zuidelijk gelegen ontsluitingsweg (toekomstige Bomenlaan) door de gemeente is gerealiseerd en opgeleverd, dan wel een alternatieve calamiteitenontsluiting is gerealiseerd op de gronden ten noorden van het bouwplan. Voorafgaande aan de bouw van de overkapping dienen nadere gegevens voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag.

Inzageperiode: donderdag 9 mei t/m donderdag 20 juni 2019

Inzageplaatsen:

Procedure

Inzageperiode: donderdag 9 mei t/m donderdag 20 juni 2019

Tegen de omgevingsvergunning kan, gedurende de beroepstermijn (vrijdag 10 mei 2019 tot en met donderdag 20 juni 2019), beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbesluit en die belanghebbenden die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen. Tegen de bij het besluit aangebrachte wijzigingen kan iedere belanghebbende beroep indienen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA  Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijlagen