Werk en inkomen

Ondersteunende maatregelen

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Per 1 oktober 2021 is de overheid gestopt met de meeste financiële steunmaatregelen.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen waarvoor u na deze datum geen aanvraag meer kunt indienen. Heeft u als ondernemer hulp nodig, dan kunt u nog wel bij de gemeente terecht. Een zelfstandige die financiële ondersteuning nodig heeft kan beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). In het vierde kwartaal van 2021 is de Bbz-regeling tijdelijk vereenvoudigd.

Gemeente Buren voert voor gemeente Neder-Betuwe de Bbz 2004 uit. Ondernemers kunnen via de website van gemeente Buren meer informatie opvragen over de Bbz. Met vragen en hulp bij het invullen van de aanvraag, kunnen zij ook contact opnemen met gemeente Buren. Deze hulp is gratis. https://www.ondernemersregelingen.nl/buren/

Naast ondersteuningsmaatregelen op het gebied van inkomen, kunnen ondernemers uit Neder-Betuwe ook bij de gemeente Buren terecht voor advies bij het ondernemen, het beëindigen van de onderneming, of voor advies bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. U vindt op de website van gemeente Buren meer informatie over de mogelijkheden, zowel regionaal als landelijk. https://www.buren.nl/onderwerp/hulp-voor-ondernemers/

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet is per 1 oktober 2021 gestopt met de meeste financiële corona-steunmaatregelen, waaronder de TONK. U kunt vanaf 1 oktober 2021 geen TONK meer aanvragen.

Heeft u moeite uw woonkosten vanaf 1 oktober 2021 te betalen? Neem dan contact op met het Kernpunt. Samen met u kijken we of een oplossing mogelijk is.

Bellen naar het Kernpunt
Het telefoonteam van de Kernpunten is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Het nummer is: 0488-44 99 92.

U kunt ook een e-mail sturen:

Armoedebestrijding

De Tozo is voor veel inwoners niet voldoende om uit de financiële problemen te blijven. Zeker niet op lange termijn. Huurders en banken zijn opgeroepen coulant om te gaan met uitstel van betalingen voor huur of hypotheek. Daarnaast bestaan diverse overige (landelijke) maatregelen.
Voor alle inwoners met een minimum inkomen is ook nu het reguliere minimabeleid van kracht, in de nabije toekomst tijdelijk uitgebreid met de TONK. De kernpunten zijn telefonisch bereikbaar.
Heeft u als inwoner problemen met betalingsachterstanden of schulden, dan kunt u ook contact opnemen met de Kernpunten.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Toename werkzoekenden
  • Verlies van banen, waardoor inwoners (na het doorlopen van de WW-periode) in de bijstand belanden.
  • Moeizamer uitstroom van  bijstandsgerechtigden vanwege de verslechterde arbeidsmarkt
Middellange en langeHogere uitgaven voor uitkeringen en begeleiding voor uitkeringsgerechtigdenpm
Toename minimaDoor baanverlies en omzetverlies grotere groep inwoners met minimuminkomen.Korte, middellange en langeHogere uitgaven bijzondere bijstand en kindpakketpm
Toename schuldhulpverleningAantal inwoners met problematische schulden loopt op door economische situatie. Wachttijden WSNP en dwangakkoorden lopen op door beperkte inzet rechtbankenMiddellange en langeHogere uitvoeringskosten SHVpm