Openbare orde en veiligheid

Ontwikkelingen

  • Het straatbeeld is over het algemeen rustig en beheersbaar. Afhankelijk van de beperkende maatregelen vindt handhaving plaats. 
  • Vanaf de start van de crisis hebben de BOA’s hun inzet op toezicht en handhaving aangepast aan de landelijke maatregelen, regionale noodverordening en Tijdelijke wet COVID-19. Tussentijdse wijzigingen zijn direct doorvertaald naar het optreden en er is goede afstemming met de collega’s van de politie.
  • Ondernemers houden zich over het algemeen goed aan de richtlijnen en maken de regels ook voldoende duidelijk. Hier en daar blijken de richtlijnen lastiger uitvoerbaar door ruimtegebrek, maar ondernemers komen vaak zelf met creatieve oplossingen.
  • Af en toe bleek het nodig een waarschuwing en/of een boete op te leggen voor het overtreden van de geldende maatregelen. Het beeld laat zien dat met name jongeren de fout in gaan; enerzijds omdat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de regels en anderzijds omdat ze het risico op een boete durven te nemen. Het jongerenwerk heeft ook aandacht gevraagd voor het eenduidig informeren van deze doelgroep. Daarop zijn gerichte interventies uitgevoerd.
  • Vanaf de start van de crisis en het handhaven van de genomen maatregelen zijn diverse hotspots in beeld gebracht waar wij extra maatregelen moesten nemen om samenscholing tegen te gaan. Zo zijn pannakooien (een soort voetbalkooien) in Kesteren, Opheusden en Ochten en de parkeerplaats bij de sporthal in Dodewaard gericht afgezet om samenscholing op deze locaties tegen te gaan. Inmiddels zijn deze zogenaamde hotspots in het kader van samenscholingen weer toegankelijk. Dit in verband met de versoepelende maatregelen die vanaf 1 juli 2020 gelden. Maar 1,5 meter afstand blijft wel de norm en dat wordt actief gecommuniceerd, ook door de handhavende partijen.
  • De inzet van de capaciteit van de BOA’s is vooral geprioriteerd op de handhaving van de coronacrisis. Dit betekent dat het toezicht en handhaving op overige thema’s op een iets lager pitje staat.
  • Per 1 april 2020 hebben wij onze BOA-capaciteit uitgebreid waardoor wij de inzet van toezicht en handhaving onverminderd kunnen inzetten.
  • We zien een toename in creativiteit bij ondernemers. Op basis van de anderhalvemeter-richtlijn stellen ondernemers regelmatig vragen om op alternatieve wijzen verkoopwaar aan te bieden, maaltijden aan te bieden en festiviteiten door te laten gaan. Dit heeft geresulteerd in het organiseren van diverse drive-thru’s. Hieraan verlenen wij medewerking, onder voorwaarden die gebaseerd zijn op de noodverordening van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Op die manier komen wij tegemoet aan het kunnen voortzetten van ondernemingen en festiviteiten zoals bruiloften.

Risico's

Risico's openbare orde en veiligheid.
Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Capaciteit toezicht en handhaving Risico op overbelasting en ophoping van verlofuren. Het risico bestaat dat er onvoldoende capaciteit is voor het houden van toezicht en handhaving bij wijzigingen in de maatregelen. Korte en lange Kosten voor inhuur en/of uitbreiding capaciteit Groot
Toename zorg- en veiligheidscasuïstiek Risico op toename aantal huiselijk geweldcasussen, burenconflicten, psychische klachten, verslaving, criminaliteit, etcetera. Tot op heden blijkt dit nog niet uit een toename in de cijfers, maar voor de langere termijn is de verwachting van toenemende problematiek wel aanwezig. Korte en lange Extra inzet en wellicht ook kosten op zorg- en veiligheidscasuïstiek met zorgpartners, partners in de veiligheidsketen. Groot
Toename ondermijning Criminelen zijn reeds geruime tijd toenemend actief op het gebied van cybercrime. Hierin lijkt tijdens de coronacrisis een verdere toename te ontstaan. Een economische crisis is een kans voor georganiseerde criminaliteit: overnemen omgevallen horeca, witwassen van zwart geld op plekken waar geïnvesteerd moet worden, misbruiken van de kwetsbare positie, etc. Korte en lange Extra inzet op preventiemaatregelen Redelijk