Financiën

Ontwikkelingen

Kosten bestrijding coronacrisis

De impact op de financiële positie van de gemeente is omvangrijk en divers van aard. Zowel indirect, bijvoorbeeld door het verlies aan belastinginkomsten en verhuurinkomsten, als direct in de vorm van extra personeel en kosten in het sociale en fysieke domein. Of wij deze extra kosten allemaal kunnen opvangen binnen de huidige financiële positie van de gemeente, is voor een belangrijk deel afhankelijk of het Rijk met extra middelen komt om deze kosten te dekken.

Onzekerheden rondom de algemene uitkering

De algemene verwachting is dat er een economische recessie aan komt. Het gevolg hiervan kan zijn dat de algemene uitkering meerjarig naar beneden bijgesteld kan worden op basis van het systeem ‘samen de trap op en samen de trap af’.

Ophoging voorziening dubieuze debiteuren

Wij hebben betalingsregelingen getroffen met de debiteuren waarbij wij er vanuit gaan dat men deze bedragen in de toekomst nog betaalt. Echter in verband met de komende verwachte recessie en faillissementen verwachten wij dat wij niet alle bedragen gaan ontvangen en moeten wij de voorziening dubieuze debiteuren mogelijk extra ophogen.

Stijging bijdrage gemeenschappelijke regelingen

Denk hierbij aan gemeenschappelijke regelingen die in deze coronacrisis een cruciale rol vervullen zoals de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid  (VRGZ) de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Werkzaak Rivierenland. Hier is sprake van fors extra inzet en werkzaamheden en ook nog eens werkzaamheden die doorgeschoven zijn/worden naar volgend jaar.

Hogere uitkeringslasten

Gezien de stijging van het aantal werkelozen is het zeer aannemelijk dat deze mensen binnen afzienbare tijd ook in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De ervaring leert dat het Rijk een stijging van uitkeringslasten wel vergoedt, maar dat dit met een vertraagd tempo plaatsvindt.

Minder huuropbrengsten

Er wordt geen of minder gebruik gemaakt van voorzieningen die wij verhuren, bijvoorbeeld de verhuur van de sporthallen.

Bredere ondersteuning thuiswerken

Hogere kosten vanwege bredere ondersteuning thuiswerken. Daarnaast moeten wij extra kosten maken voor het inrichten van een in de toekomst anderhalvemeter-gemeentekantoor.

Bouwgrondexploitaties

De verwachte opbrengsten in de grondexploitaties kunnen tegenvallen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het resultaat en kan aanzienlijk oplopen.

Financiële positie gemeente

Om de financiële positie van de gemeenten sluitend te houden zijn er mogelijk extra bezuinigingsmaatregelen en ombuigingen nodig om tekorten  op te vangen. Mogelijk ontstaat er vertraging in het realiseren van een plan van aanpak bezuinigingsvoorstellen, met name bij het sociaal domein met als gevolg een niet sluitende meerjarige financiële positie.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Extra uitgaven of gederfde inkomsten als gevolg van de bestrijding coronacrisis.Verlaagd weerstandsvermogen,  meer schulden,  minder reserves.KorteOnvoldoende capaciteit om tegenvallers op te vangen.Groot
Onzekerheden in de te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds.Lagere ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds.Korte en langeBegrotingstekorten, bezuinigingen en ombuigingen.Groot
Termijnen van Planning en Control instrumentarium worden niet gehaald.Preventief toezicht door de provincie.KorteMinder handelingsvrijheid.Geen
Oplopende rentestanden.Extra lasten op schulden en investeringen.LangeTekorten op begroting.Groot
Veel extra werk door aanvullende werkzaamheden van Planning en Control instrumentarium.Kwaliteitsverlies.KorteKosten voor inhuur.Beperkt
Rechtmatigheid in geding door maatregelen om ondernemers over eind te houden.Geen goedkeuring accountant op jaarstukken.Korte en langeGeen of beperkte goedkeurende verklaring.Beperkt
Minder inkomsten uit verhuur en belastingen.Minder inkomsten.Korte en langeBegrotingstekorten.Groot