Ondersteunende maatregelen voor ondernemers

Steun- en herstelpakket

Het komt er de komende weken op aan om opnieuw veerkracht te tonen, net als eerder dit jaar. Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ondersteunt het kabinet ondernemers en werkenden met het steun- en herstelpakket. Dat is zo ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Voor meer informatie zie het overzicht steun- en herstelpakket.

Gemeente

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Per 1 oktober 2021 is de overheid gestopt met de meeste financiële steunmaatregelen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen waarvoor u na deze datum geen aanvraag meer kunt indienen. Heeft u als ondernemer hulp nodig, dan kunt u nog wel bij de gemeente terecht. Een zelfstandige die financiële ondersteuning nodig heeft kan beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). In het vierde kwartaal van 2021 is de Bbz-regeling tijdelijk vereenvoudigd.

Gemeente Buren voert voor gemeente Neder-Betuwe de Bbz 2004 uit. Ondernemers kunnen via de website van gemeente Buren meer informatie opvragen over de Bbz. Met vragen en hulp bij het invullen van de aanvraag, kunnen zij ook contact opnemen met gemeente Buren. Deze hulp is gratis. https://www.ondernemersregelingen.nl/buren/

Naast ondersteuningsmaatregelen op het gebied van inkomen, kunnen ondernemers uit Neder-Betuwe ook bij de gemeente Buren terecht voor advies bij het ondernemen, het beëindigen van de onderneming, of voor advies bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt. U vindt op de website van gemeente Buren meer informatie over de mogelijkheden, zowel regionaal als landelijk. https://www.buren.nl/onderwerp/hulp-voor-ondernemers/

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het kabinet is per 1 oktober 2021 gestopt met de meeste financiële corona-steunmaatregelen, waaronder de TONK. U kunt vanaf 1 oktober 2021 geen TONK meer aanvragen.

Heeft u moeite uw woonkosten vanaf 1 oktober 2021 te betalen? Neem dan contact op met het Kernpunt. Samen met u kijken we of een oplossing mogelijk is.

Bellen naar het Kernpunt
Het telefoonteam van de Kernpunten is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Het nummer is: 0488-44 99 92.

U kunt ook een e-mail sturen:

Regio

Regio Rivierenland FruitDelta heeft een webpagina ontwikkeld waarop alle (hulp)acties staan. Informatie en acties vanuit provincie Gelderland en organisaties van de regionale economische speerpunten Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme, ter ondersteuning van de regionale economie, zijn gebundeld en toegevoegd aan een aparte pagina op de regio website. De informatie is gericht op de drie speerpuntsectoren en op de beleidsvelden economie, wonen, duurzaamheid en mobiliteit. De primaire doelgroep zijn ondernemers en organisaties van deze regionale beleidsvelden. De website is sinds begin mei 2020 beschikbaar.

Het proces tot herijking van het regionale Economisch Ambitiedocument krijgt een langere doorlooptijd, om de effecten van de huidige crisis onderdeel te (kunnen) laten zijn. In het licht van het regionaal Ambitiedocument hebben per gemeente interviews plaatsgevonden met betrokken bestuurders. Daarin is naar de korte, middellange en lange termijn gekeken en is de kracht van de samenwerking in de regio benoemd. In het onderdeel Trend en Ontwikkelingen van het Ambitiedocument, dat volgt na de kwantitatieve evaluatie/terugblik (van fase 2), neemt de regio de actuele ontwikkelingen en gevolgen van coronacrisis in het lopende proces van totstandkoming van het nieuwe Ambitiedocument mee.

Op de website van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid staan updates van het landelijke en regionale nieuws over het coronavirus. De monitor raadpleegt verschillende bronnen en vertaalt dat deze naar provinciaal niveau.

Provincie

De provincie geeft tweewekelijks een update van de gevolgen van COVID-19 voor Nederland en waar mogelijk doorvertaald naar Gelderland. Ze brengen niet alleen de gevolgen voor de economie in beeld, maar doen dit ook voor bijvoorbeeld cultuur, sport, duurzaamheid en leefbaarheid.

De updates van de Gelderse impactmonitor zijn te vinden op de website van de Provincie bij het Nieuwsoverzicht. Dit betreft de tweewekelijkse Gelderse impactmonitor.

U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief Gelderse impactmonitor.

Op deze pagina van de provincie Gelderland vindt u actuele informatie over de maatregelen die de provincie neemt en de actuele ontwikkelingen in Gelderland, waaronder de impactmonitor.

De provincies Overijssel en Gelderland stellen samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry.

Accordion item is ingeklapt

De provincie stelt via Topfonds Gelderland  11 miljoen euro beschikbaar ter overbrugging voor innovatieve Gelderse mkb-ers met groeiambitie. Gelderse mkb-ers, die kapitaal nodig hebben voor innovatie in de sectoren food, health, tech en energy én cross-overs, kunnen vanaf nu (29 september) gebruik maken van het fonds MKB Kredietfaciliteit Gelderland (MKG). MKG richt zich tevens op veelbelovende Gelderse bedrijfstakken in relatie tot de topsectoren, die nu door covid-19 moeilijk aan kapitaal komen. Oost NL is fondsmanager, en het fonds heeft een looptijd van drie jaar. Meer informatie via www.oostnl.nl.

Accordion item is ingeklapt

Provincie Gelderland heeft op dit moment drie openstaande COVID-19 subsidie regelingen. Hieronder ook nieuwe regelingen voor bedrijven en organisaties op het gebied van cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Naar verwachting komt er in september 2020 één speciale regeling voor Gelderse theaters met een zaal van 300 zitplaatsen of meer. Meer informatie over de openstaande subsidies voor genoemde sectoren is te vinden op de website van de Provincie.

Accordion item is ingeklapt

Gezonde binnensteden en dorpskernen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van Gelderland. Echter, de impact van COVID-19 op de Gelderse binnensteden en dorpskernen is groot. Door de maatregelen van het kabinet waren winkelstraten lange tijd verlaten, winkels, horeca en culturele instellingen gesloten. De effecten van de maatregelen maken het herstel en het behoud van de vitaliteit van binnensteden en dorpskernen nog urgenter. Om hier extra in te kunnen investeren heeft provincie Gelderland de Gelderse overbruggingsaanpak ontwikkeld.

Accordion item is ingeklapt

De Corona-OverbruggingsLening (COL)​ is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Daarnaast staat de COL-faciliteit onder condities open voor mkb-ers die de afgelopen jaren hun groei hebben gefinancierd met intern eigen vermogen, zoals ingehouden winsten, en die geen bancaire financieringsrelatie hebben, met uitzondering van een beperkte bancaire rekening-courantverhouding. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s (Oost NL) overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

Meer informatie over criteria en aanvraagprocedure is te vinden op www.rom-nederland.nl/corona-overbruggingslening.

Tevens heeft de ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Oost NV een extra site met informatie voor ondernemers

Accordion item is ingeklapt

Klik hier om naar de website van Provincie Gelderland te gaan.

Een regeling bedoeld voor mkb-ondernemingen om aan de slag te gaan met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de organisatie, het benutten van competenties van medewerkers en het ontplooien van talenten. Doelgroep zijn mkb-bedrijven met maximaal 50 medewerkers in dienst. Het doel van deze regeling is om ondernemers de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie. Subsidies zijn aan te vragen voor de voorbereiding en uitvoering van een overbruggingsplan gericht op: Sociale innovatie, medewerkersgerichte opleidingen, anders en slimmer (digitaal) werken en leren, resultaatgerichtheid: kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de organisatie. Voor het aanvragen van een intakegesprek met een inhoudelijk adviseur van de provincie Gelderland kunt u dit formulier gebruiken.

Rijksregelingen

Het kabinet heeft maatregelen genomen voor het behoud van banen en de economie. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken, via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden, mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Ondernemers en werkenden krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen geholpen richting nieuw werk. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie over deze maatregelen. Voor een overzicht van het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarktis is er een infographic.

Kijk ook op deze website van de rijksoverheid.

Accordion item is ingeklapt

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het kabinet verlengt diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. Het pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Eind mei 2021 is bekend geworden dat de regelingen voor loondoorbetaling (NOW), vaste lasten (TVL) en uitkeringen voor zelfstandigen (Tozo), na 1 juli 2021 nog drie maanden blijven doorlopen.
Daarbij komt het kabinet startende of snel groeiende bedrijven meer tegemoet. Het is nu mogelijk gemaakt om voor de berekening van steun om terug te vallen op maand februari van 2021, en deze maand te gebruiken als referentiemaand in plaats van een periode in 2020, waarin er minder omzet was. Dat wordt nu aangepast. Ook grotere bedrijven die niet onder het midden- en kleinbedrijf vallen krijgen meer steun. Het subsidieplafond in de TVL wordt nog dit kwartaal verdubbeld tot 1,2 miljoen euro. 

Accordion item is ingeklapt

Vanaf maart tot en met september 2020 zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er gekomen om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Accordion item is ingeklapt

Update 13 juli 2021: Lees hier het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl. De maatschappelijke en economische impact van het coronavirus neemt snel af en de economie herstelt zich. Het gaat ook wezenlijk beter dan vier weken geleden bij de aankondiging van het nieuwe steunpakket werd verwacht. Het kabinet ziet daarin aanleiding om een wijziging te doen in de loonsubsidie NOW. Nu alle bedrijven open mogen, mogen werkgevers in het nieuwe pakket nog een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Daarnaast verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021.

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

Update 13 juli 2021: De BMKB is verruimd tot en met 30 juni 2022. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

Bekijk hier alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB en KKC.

Accordion item is ingeklapt

Bedrijven konden de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Ondernemers konden tot en met 30 juni 2021 belastinguitstel aanvragen.

Let op!  De belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt, hoeft u dus niet te betalen. Maar blijf wel op tijd aangifte doen.

Lees meer over de gevolgen als uw bijzonder uitstel van betaling eindigt.

  • Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis moet u weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Dat betekent dat u alle belastingen waarvoor u na die datum aangifte doet, ook weer op tijd moet betalen.
  • Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel hebt opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Met een betalingsregeling van 60 maanden.

Accordion item is ingeklapt

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. U vraagt de TVL telkens aan voor een periode van 3 maanden.

U kunt de TVL nog 2 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt in elke periode de TVL aanvragen, ook als u de voorgaande periode geen aanvraag deed of niet in aanmerking kwam.

U vraagt TVL Q1 2021 aan via www.rvo.nl/tvl.

Raadpleeg de Adviestool op www.rvo.nl/tvl om te zien of u in aanmerking komt en welk bedrag u kunt aanvragen.

TVL Q2 2021 vergoedt 100% van de vaste lasten

Het kabinet heeft besloten om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. (Dit was 85%).

Op 13 juli 2021 ontvingen de eerste 15.000 ondernemers de subsidie voor TVL Q2 2021. Daarmee is gestart met de zogeheten verlening van de vierde TVL-periode. 

Accordion item is ingeklapt

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt als landelijke organisatie ondernemers bij vragen over Corona gerelateerde maatregelen, maar ook bij algemene bedrijfsvoering vragen, bijvoorbeeld gericht op export, innovatie en liquiditeit. Via deze link naar de subsidie en financieringswijzer van RVO wordt hulp geboden bij het vinden van regelingen. Bij het aanklikken van de button ‘ik zoek geld voor economische gevolgen Coronavirus’ is deze vraag ook specifiek te maken voor corona gerelateerde regelingen.

En landelijke organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt en adviseert tevens ondernemers naast Corona gerelateerde maatregelen bij algemene bedrijfsvoering vragen, bijvoorbeeld gericht op export, innovatie ken liquiditeit).

De Kamer van Koophandel biedt een handzaam gebundeld overzicht van ondersteuningsmaatregelingen op haar site. Dit overzicht is te vinden via https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

Naast de in het overzicht opgenomen maatregelen zijn er nog meer mogelijkheden. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca- of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam/KvK CoronaLoket van de Kamer van Koophandel.

Landelijke brancheverenigingen behartigen ook gezamenlijke belangen van ondernemers uit sectoren. Zo biedt INRetail steun aan de detailhandel en biedt Koninklijke Horeca Nederland KHN informatie en ondersteuning