Economie

Hier vindt u meer informatie over economie.

Algemene informatie voor werkgevers tijdens Lockdown om contacten tot een minimum te beperken

Accordion item is ingeklapt

Het kabinet heeft besloten dat de 1e stap in het openingsplan op 28 april wordt gezet. Klik hier voor de website van de Rijksoverheid om te zien welke maatregelen worden versoepeld.

Accordion item is ingeklapt

Vanaf woensdag 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Voor niet-essentiële winkels gelden wel voorwaarden. Ook warenmarkten mogen volledig open op 1,5 meter.  Klik hier voor de website van de Rijksoverheid om meer te lezen over de plannen voor opening van detailhandel.

Regels voor corona en contactberoepen: Lees de regels die voor contactberoepen gelden (zoals de kapper en masseur).

Thuiswerken blijft de norm, tenzij het absoluut noodzakelijk is om naar het werk te gaan. Het is belangrijk dat we ons allemaal aan deze adviezen houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat de lockdown zo kort mogelijk duurt.

Routekaart

De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet zal deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de routekaart helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen gaan snel. Lokaal hebben we als gevolg van de crisis en de genomen maatregelen, net als de landelijke trend, te maken met vraaguitval bij bedrijven, een lager consumentenvertrouwen en lagere consumentenbestedingen. Een deel van de bedrijvigheid in en buiten de dorpscentra is geraakt door (tijdelijke) verplichte sluiting van winkels en horecagelegenheden of draait mogelijk langzamer door productie en/of handelsbelemmeringen of exportbeperkingen. Een eventuele terugval in de lokale economie en daarmee de lokale economische dynamiek, heeft ook gevolgen voor de directe en indirecte werkgelegenheid in onze gemeente. Deze effecten zijn nu nog minder zichtbaar, ook in relatie tot alle steunmaatregelen. Daarbij komt het er door de anderhalve-meter-economie ook anders uit te zien. Dit valt samen met de trend dat winkelgebieden al steeds compacter worden. Dit alles vraagt om extra aandacht voor het behoud en vitaal houden van de dorpskernen.

De effecten van de coronacrisis op de economie en bedrijvigheid van Neder-Betuwe zijn nog niet goed in te schatten. Wel is de situatie dat Neder-Betuwe over de afgelopen jaren een economisch erg krachtig en economisch gezonde gemeente is geweest. De gemeente telt op dit moment circa 2280 bedrijven en 11.650 arbeidsplaatsen. Hierin heeft in de afgelopen jaren een relatief forse groei plaatsgevonden.

Accordion item is ingeklapt
 • Er is onder de vlag van het regio-overstijgende team Economie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) een breed maatregelenpakket tot stand gekomen. Dit pakket met maatregelen loopt tot 1 juli 2021. Dit pakket ondersteuningsmaatregelen is erop gericht om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers, organisaties en inwoners te verzachten. In deze maatregelen is onder andere ruimte voor uitstel van betaling en zijn ruimere venstertijden gesteld voor bevoorrading van winkels. 

 • We blijven in gesprek met individuele ondernemers en met koepels van ondernemersverenigingen en bedrijventerreinverenigingen. In de vorm van een belronde zijn diverse bedrijven benaderd om te horen wat er speelt en leeft in het licht van de crisis, om deze signalen vervolgens waar mogelijk te kunnen vertalen in (beschikbare) ondersteuningsmogelijkheden. Ook houden we contact via het bestuurlijk platform OVNB en deelname aan OVNB bijeenkomsten en individuele bedrijfsbezoeken.

 • Een lichtpunt is dat, hoewel een tendens is dat ondernemers alle aandacht hebben voor het draaiende houden van de eigen onderneming, lokale ondernemers elkaar ook blijven vinden, de verbinding zoeken, en dat zij ook social media veelvuldig inzetten.
 • Vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen zijn geïnformeerd dat we graag faciliteren bij initiatieven die ontstaan. Daar is Spraakmakend Neder-Betuwe een voorbeeld van.
 • Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB) heeft als ondernemersnetwerk het initiatief ‘ondernemers voor ondernemers’ genomen. Het ledenbestand van OVNB bestaat uit ondernemers uit verschillende branches met een grote diversiteit aan kennis. Het is deze kennis die OVNB wil inzetten om college-ondernemers te helpen. Dit doet de zij door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ondernemers kunnen hun (hulp)vraag/casus - vertrouwelijk - voorleggen aan een panel van collega-ondernemers. 

 • Spraakmakend Neder-Betuwe is een videorubriek voor ondernemers in coronatijd en is tot stand gekomen in samenwerking met de Ondernemersvereniging Neder-Betuwe (OVNB). In deze videorubriek schuiven ondernemers uit onze regio virtueel aan tafel aan, ze delen hun zorgen rondom het coronavirus, vertellen over de impact en de maatregelen die ze hebben genomen in deze moeilijke tijd en ze geven advies. De eerste video is in april 2020 verschenen. Bekijk hier de verschenen edities van Spraakmakend Neder-Betuwe in 2020: Maatregelenpakket van de overheidRecreatie, toerisme en horecaFinanciënDetailhandelOndernemers en onderwijs.

Accordion item is ingeklapt

Het Gelderse bedrijfsleven wordt flink getroffen door de coronacrisis. Om ondernemers zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk om zicht te krijgen op de impact van de crisis op ondernemers. Hier wordt input voor gevraagd. Samen met de provincie Gelderland en Oost NL hebben VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden eind maart een eerste een (monitoring)vragenlijst opgesteld om de impact van de crisis op ondernemers te onderzoeken. Na een eerste meting eind april, heeft eind juni de tweede meting van het Gelderse ondernemerspanel plaatsgevonden. En in maart 2021 vond een vierde meting plaats. 

De resultaten van deze metingen hebben geleid tot actie. De resultaten dienen dus als waardevolle input. Ondernemers ondersteunende partijen betrekken de inzichten en resultaten bij hun acties, om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te helpen herstellen. De resultaten van de enquête worden ook gebruikt om de (lokale) overheden te informeren over de behoefte en optimalisering van de hulpmaatregelen om ondernemers (lokaal) te ondersteunen.

De resultaten van de vierde meting zijn inmiddels ook bekend en te vinden op deze website.

Vierde Corona Ondernemerspanel Gelderland: De Provincie Gelderland en Oost NL brengen samen met VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden in kaart wat de impact van de crisis op ondernemers is. Dit is de vierde meting van het Gelderse ondernemerspanel. Zij zien dat de resultaten van de vorige metingen hebben geleid tot actie vanuit provincie en gemeenten in Gelderland. De resultaten dienen dus als input voor (lokale) overheid om investeringsmaatregelen in te zetten om ondernemers te helpen door deze crisis te komen.

Accordion item is ingeklapt

Ook voor het nieuwe subsidiejaar 2021 staat deze subsidieregeling weer open voor ondernemers met innovatieve of duurzame ideeën die lokaal van economisch of maatschappelijk belang zijn.

Deze regeling, op basis van cofinanciering, is bedoeld voor samenwerkende ondernemers die met elkaar een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan en voor (lokale) bedrijventerrein- en ondernemersverenigingen en ondernemersstichtingen die ten doel hebben om ondernemersbelangen behartigen.

Met ingang van 1 september 2020 staat de indieningstermijn weer open voor het subsidiejaar 2021 van de lokale subsidieregeling Lokaal Investeringsfonds Neder-Betuwe. Aanvragen kunnen tot 1 mei 2021 worden ingediend. Via lif@nederbetuwe.nl. Het aanvraagformulier is te vinden op deze pagina.

Accordion item is ingeklapt

Dit jaar kunnen ondernemers en ondernemende inwoners in de regio tot en met 30 april 2021 hun innovatieve plannen en projecten voor Rivierenland indienen bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland.

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is er speciaal voor ondernemers en ondernemende inwoners. Heb jij een verrassend idee? Dien het in! Zie voor meer informatie deze website.

Coronadesk-app voor Toerisme en Recreatie ondernemers

Bureau Toerisme Rivierenland heeft deze nieuwsupdate-app op initiatief van de gemeenten in Regio Rivierenland gelanceerd. Door middel van deze app worden bedrijven op het gebied van toerisme en recreatie geïnformeerd en geïnspireerd. Op deze wijze wordt de mogelijkheid gecreëerd om van elkaar te leren rondom de maatregelen en de 1,5-meter samenleving. Oplossingen en voorbeelden kunnen vanuit de hele sector via deze app gedeeld  worden. Voor meer informatie hierover kijk op deze website.

Aanpassingen communicatie en campagnes RBT Rivierenland

Het RBT Rivierenland heeft direct na de afkondiging van de eerste maatregelen van 12 maart 2020 diverse media uitingen on hold gezet of ingetrokken waar mogelijk. De bloesem-alert app is gelanceerd met daarbij de mogelijkheid voor mensen om vanuit huis de ontwikkeling van de bloesem te volgen. De nadruk is hierbij te komen te liggen op het inspireren vanuit huis.

Verder zijn teksten op de website en sociale media aangepast met daarbij de nadruk op: bezoekers informeren over RIVM richtlijnen op de homepage van Rivierenland.nl, bezoekers informeren over RIVM richtlijnen en maatregelen rondom samenkomsten/evenementen op de evenementenpagina. Teksten rondom de Bloesem-alert app zijn aangepast voor inspiratie vanuit huis. Alle evenementen tot 1 september 2020 zijn verwijderd uit de agenda.

Ondernemers in Rivierenland starten samen met het RBT Rivierenland met de nieuwe campagne ‘Je voelt je thuis in…’. Fruit, water, mooie steden, maar nu in coronatijd bovenal: rust en ruimte. In tegenstelling tot de nog populairdere vakantiegebieden in Nederland kan de 1,5 metervakantie hier prima gevierd worden. Voor meer informatie en het gratis downloaden van de toolkit klik hier.

Bezoekersmonitor Gelderland

Op maandag 29 juni is de bezoekersdrukte monitor live gegaan. De druktemeter geeft inzicht in waar het deze zomer druk of rustig is. Het biedt toeristen een hulpmiddel te bepalen waar zij willen recreëren. Lokale experts (ondernemers) kunnen hieraan deelnemen en aangeven via een app of het te druk is of juist rustig. Al deze gegevens worden verzameld en via een kaart in de monitor kunnen bezoeker zien waar het ze het beste heen kunnen gaan. Wilt u hier aan mee werken, klik hier voor meer informatie. Het is ook mogelijk om de monitor op uw eigen website te plaatsen, dit kunt u aanvragen via deze website.

Per 1 juli: 1,5 meterloket van gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland

Meedenken met ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties om hun panden op een veilige en goede manier aan te passen aan de richtlijnen voor de 1,5 metersamenleving. Dat is het doel van gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland met het serviceloket dat per 1 juli van start is gegaan onder de naam ‘1,5 meterloket’.

Veel mensen zijn aan de slag om hun pand en de omgeving geschikt te maken met inachtneming van de voorschriften voor de bestrijding van het coronavirus. Voldoende afstand en maatregelen voor de gezondheid krijgen uiteraard volop aandacht. Maar belangrijk zijn ook op de brandveiligheid en de impact voor de buurt en of een en ander binnen de bestaande vergunning past. Het 1,5 meterloket helpt met maatwerkoplossingen.

Accordion item is ingeklapt
 • Overleggen met de grondeigenaar over bijvoorbeeld verruiming (tijdelijk) van terras of bedrijf.

 • De buurt laten weten wat de tijdelijke veranderingen zijn zoals ruimere openingstijden, groter terras, buitensportlessen.

 • Ervoor zorgen dat vluchtwegen en de toegang tot bluswatervoorzieningen vrij blijven; ook bij de buren.

 • Ervoor zorgen dat hulpdiensten dichtbij kunnen komen.

 • Rekening houden met de parkeerbehoefte van bezoekers maar ook die van de omgeving.

 • Aanpassing van de (ontruimings)plannen aan de nieuwe situatie en het op de hoogte brengen van de veranderingen richting BHV-medewerkers én de nieuwe situatie oefenen.

Accordion item is ingeklapt

Soms zijn de aanpassingen binnen de bestaande vergunningen mogelijk maar lang niet altijd. Denk aan andere openingstijden, uitbreiding van de buitenruimte, geluidsbelasting, brandveiligheid. Normaal gesproken vraagt het de nodige tijd om dat aan te passen in een vergunning of aan het bestemmingsplan. Maar gelet op de bijzondere situatie is er nu via het 1,5 meterloket tijdelijk meer maatwerk mogelijk op dit gebied.

Accordion item is ingeklapt

Via e-mail: bedrijvenloket@nederbetuwe.nl met vermelding  ‘Vraag over 1,5 meter-maatregelen’.

 • Voor Drank en Horecawet-gerelateerde vragen: Gemeente Neder-Betuwe, Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Marlies Guiljam-van der Vegt,
  mguiljam@nederbetuwe.nl of 06-22 82 87 16

 • Voor vergunningverlening en bouw-gerelateerde vragen: Omgevingsdienst Rivierenland,
  ingekomenpost@odrivierenland.nl of 0344-57 93 14

Gemeente Neder-Betuwe betaalt de basisbijdrage aan het BTR voor ondernemers

Ondernemers op toerisme- en recreatiegebied ontvingen afgelopen half februari een bericht van wethouder Herma van Dijkhuizen over een Neder-Betuws steuntje in de rug: het aanbod om de basisbijdrage van €60 voor promotie van de regionale activiteiten 2021 voor rekening van gemeente Neder-Betuwe te laten komen. Lees meer op deze website.