Inspraak concept beleidsregel lichtreclame

Op 23 september heeft de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe ingestemd met het opnemen van een vergunningplicht voor LED- en lichtreclame in de Algemene Plaatselijke Verordening.

De gemeente ontvangt steeds vaker aanvragen voor digitale vormen van reclame. Ter bescherming van de leefomgeving en de verkeersveiligheid worden deze aanvragen voortaan getoetst.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een beleidsregel lichtreclame vast te stellen. Hierin staat waar een aanvraag voor lichtreclame aan moet voldoen.

De concept-beleidsregel kunt u downloaden aan de rechterkant van deze pagina.

Inspraakreacties kunnen tot 10 december worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Heeft u vragen over de concept-beleidsregel? Neem dan via de mail contact op met Willeke Bodewes: wbodewes@nederbetuwe.nl

De activiteit lichtreclame maakt onderdeel uit van de aanvraag om een omgevingsvergunning.