Tegemoetkoming planschade

Wanneer u van mening bent, dat u schade hebt geleden door plannen op het gebied van de ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld: bestemmingsplanherziening, afwijkingsbesluit, ontheffing), kunt u bij ons een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade indienen bij de gemeente.

Accordion item is ingeklapt

Door een onafhankelijk adviseur wordt een vergelijking gemaakt van de maximale planologische mogelijkheden van zowel het 'oude' als het 'nieuwe' planologische regime. Indien sprake is van een planologisch nadeliger situatie dan dient de waardevermindering van de betrokken onroerende zaak per peildatum te worden bepaald in de 'oude' en in de 'nieuwe' planologische situatie. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met de gemeente.

Vul het aanvraagformulier tegemoetkoming in de planschade volledig in. Geef hierbij duidelijk aan waarom u van mening bent voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen en onderbouw het schadebedrag.

Stuur ter ondersteuning van uw verzoek een kopie van de koopakte van uw woning of andere bewijzen (bijvoorbeeld foto’s, of taxatierapporten) mee.

Accordion item is ingeklapt

U komt in aanmerking voor de tegemoetkoming van planschade onder de volgende voorwaarden:

  • U meent schade te hebben geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 5 jaar nadat de planologische maatregel(en) onherroepelijk van kracht is/zijn geworden.
  • De schade bestaat uit inkomensderving of vermindering van de waarde van de onroerende zaak.
  • De schade behoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor uw rekening te komen.

Bij schades die worden veroorzaakt door planologische maatregelen op een ander perceel dan het eigen perceel (indirecte planschade) geldt, op basis van de wet, een forfait normaal maatschappelijk risico van 2 (tot 5)%.

Accordion item is ingeklapt

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag om tegemoetkoming in de schade zijn € 500,- (punt 12 van het aanvraagformulier). Indien naar aanleiding van het verzoek om tegemoetkoming in de planschade daadwerkelijk een tegemoetkoming wordt toegekend, wordt het betaalde drempelbedrag van €500,- terugbetaald. Als de tegemoetkoming niet wordt toegekend, wordt het drempelbedrag ook niet terugbetaald.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysieke Pijler van gemeente Neder-Betuwe via telefoonnummer 14 0488 of info@nederbetuwe.nl