Raadsspreekuur

Een vast onderdeel van de beeldvormende avond is het 'raadsspreekuur'. Hier kunnen inwoners aan de raadsleden hun visie geven over onderwerpen die hen bezig houden.

Werkwijze

De onderwerpen worden op volgorde van aanmelding behandeld. Elke inspreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. Per onderwerp is echter maximaal 10 minuten beschikbaar. Zijn er dus meer dan twee insprekers voor een onderwerp, dan wordt de spreektijd evenredig over de sprekers verdeeld.

De inspreker voert het woord, nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter kan de raadsleden toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en raadsleden. Nadat een inspreker zijn betoog heeft afgerond doet de voorzitter een voorstel voor de verdere wijze waarop de raad met het onderwerp aan de slag gaat.

Welke onderwerpen?

In principe kan elk onderwerp tijdens het raadsspreekuur aan bod komen.

Er zijn enkele uitzonderingen. De volgende onderwerpen kunnen niet in een raadsspreekuur worden behandeld:

  • onderwerpen die tijdens dezelfde beeldvormende avond al worden behandeld;
  • een (reeds genomen) besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft opengestaan;
  • een besluit dat minder dan zes maanden geleden is genomen;
  • benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  • klachten ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hiervoor kunt u de klachtenprocedure volgen).

Aanmelden

Aanmelden voor het raaddspreekuur kan bij de griffie, uiterlijk voor 12.00 uur op de dag vóór de bijeenkomst. Vermeldt u daarbij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

Ook als u meer informatie wilt over het raadsspreekuur, kunt u bij de griffie terecht

In de vergaderkalender leest u wanneer de eerstvolgende beeldvormende avond is.