Commissies

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft vaste commissies.

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad plus zeven andere raadsleden.

De agendacommissie heeft als taak om de voorlopige agenda('s) voor de raadsvergadering en de beeldvormende avond op te stellen. Ook maakt de agendacommissie afspraken over wanneer welke onderwerpen in de raad aan bod komen. Tijdens beeldvormende avonden neemt steeds een lid van de agendacommissie het voorzitterschap op zich.

De voorzitter van de commissie is de heer D.A. Waasdorp (SGP).

Auditcomité

In het auditcomité stemmen de vertegenwoordigers van de raad en het college o.a. de volgende zaken met elkaar af:

  • het advies van het college aan de raad over het rapport van bevindingen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole;
  • het door de raad vast te stellen controleprotocol, waarin de reikwijdte voor de accountantscontrole voor de rechtmatigheidstoetsing is opgenomen;
  • het advies van het college aan de raad over de opdracht aan de accountant;
  • bij een aanbestedingstraject voor de accountant: het aanbestedings-/selectieproces van de accountant.

Daarnaast is het comité ook het platform waar specifieke aandachtspunten voor controle door de accountant kunnen worden benoemd en de werkzaamheden van de accountant kunnen worden geëvalueerd.

Het auditcomité bestaat uit drie raadsleden onder voorzitterschap van de heer C.M. Hommersom (CDA).

Klik hier voor de besluitenlijsten van deze commissie.

Commissie bestuurlijke vernieuwing

Hoe kunnen inwoners zo goed mogelijk bij de keuzes die de raad maakt betrokken worden? Welke structuur is nodig om efficiënt en duidelijk politiek te kunnen bedrijven? Hoe kunnen raadsleden en raadsfracties zich profileren? Hoe voert de raad een goed debat? Hebben raadsleden daar training voor nodig? Hoe houden we een prettige sfeer in de raad, ook als er politieke spanning is?

De raad is steeds met deze vragen bezig. Namens de raad vervult de commissie bestuurlijke vernieuwing hierbij een voortrekkersrol. Ze is samengesteld uit raadsleden en/of burgerraadsleden (één per raadsfractie). De voorzitter van deze commissie is dhr. C. Scheurwater.

Klik hier voor de besluitenlijsten van deze commissie.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van gemeentelijk beleid. Ook doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en uitvoering zijn onderwerp van onderzoek. Het onderzoek hoeft zich niet alleen op de gemeente te richten, maar kan ook gericht zijn op instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

De raad benoemt de voorzitter en de leden van de rekenkamercommissie; zij zijn externen.

Presidium

In het presidium bespreken de fractievoorzitters, de burgemeester en de griffier zaken van met name organisatorisch belang voor de raad.

De burgemeester is de voorzitter van het presidium.

Werkgeverscommissie

De griffier en de medewerkers van de griffie werken rechtstreeks voor de raad. De raad is dus ook werkgever. Hiervoor is de werkgeverscommissie ingesteld.

De werkgeverscommissie bestaat uit drie raadsleden onder voorzitterschap van de heer J.H.A.M. Woldberg (PvdA) en vergadert in beslotenheid.