Besluitenlijst 9 mei 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Jaarrekening 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR)

De raad wordt door het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de UBR. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de Jaarstukken 2022.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR)

De raad wordt door het dagelijks bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR) in gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2028. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt deze zienswijze mee bij de vaststelling van de Begroting 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierland (UBR).
2. Het college besluit het raadsvoorstel daarover ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2022 Industrieschap Medel

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Industrieschap Medel in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van het Industrieschap Medel. Het algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van het Industrieschap Medel.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 Industrieschap Medel

De raad wordt door het dagelijks bestuur van Industrieschap Medel in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 van Industrieschap Medel. Het algemeen bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 en de begrotingswijziging 2023 van Industrieschap Medel.
2. Het college besluit geheimhouding op te leggen op de ‘grex Industrieschap Medel 2023’ en de daarbij behorende bijlage (bijlage 1: zaaknummer Z/23/092946 met documentnummer 6), op grond van artikel 87, Gemeentewet vanwege het belang genoemd in artikel 5.1 tweede lid sub b van de Wet Open Overheid.
3. Het college besluit geheimhouding aan de raad op te leggen ten aanzien van de in beslispunt 2 genoemde documenten op grond van artikel 87 jo 88 lid 2 van de Gemeentewet vanwege het belang genoemd in artikel 5.1 tweede lid sub b van de Wet Open Overheid.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2022 Avri

Op 12 april 2023 heeft heeft het Dagelijks Bestuur van de Avri de jaarstukken 2022 naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd met het verzoek om zienswijzen daarop kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze op de jaarstukken 2022 van Avri in te dienen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit de begrotingswijziging om het eenmalige nadeel van €72.267 te verwerken in de gemeentelijke financiële positie voor 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 Avri

Op 12 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van Avri de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een  zienswijze op de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van GR Avri in te dienen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Op 13 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODR de jaarstukken 2022 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Op 13 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODR de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025 - 2027 aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd met het verzoek hun zienswijzen daarop kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Begroting 2024 van de ODR.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de  gemeentelijke begroting de begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening Werkzaak Rivierenland 2022

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van Werkzaak Rivierenland.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van Werkzaak Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van het RAR in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van het RAR.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2024 van het RAR.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarrekening 2022 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

De raad wordt door het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van het RAR.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op het Jaarverslag en jaarrekening 2022 van het Regionaal Archief Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders gemeente Neder-Betuwe

Het huidige aanstellings- en aanwijzingsbesluit voor personen werkzaam bij Flanderijn Invordering B.V. dateert uit 2019 en dient geactualiseerd te worden om daarmee Flanderijn invordering B.V. de bevoegdheid te geven hun taak uit te voeren.

Besluit:

1.  Het college besluit het aanstellings- en aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Neder-Betuwe 2019 in te trekken.
2.  Het college besluit het Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder vast te stellen.

Verlenging van de inhuur van de stichting Barka voor de aanpak dak- en thuislozen

De gemeente Nijmegen verzorgt namens heel Gelderland-Zuid de opvang van dak -en thuislozen. Dakloze arbeidsmigranten kunnen echter geen gebruik maken van de Maatschappelijke Opvang, met uitzondering van de winternachtopvang. Daarmee valt deze doelgroep tussen wal en schip. De afgelopen tijd worden met enige regelmaat dakloze arbeidsmigranten gesignaleerd, vooral in Tiel maar ook elders in de regio Rivierenland. Verder is er landelijk sprake van een stijging van het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Deze mensen kampen vaak met problemen zoals schulden, delinquent gedrag en verslaving.

Besluit:

1. Het college besluit samen met de gemeenten Buren, Culemborg, Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal de Stichting Barka voor nog 2 jaar in te huren om dakloze arbeidsmigranten van straat te halen en ondersteuning te bieden.
2. Het college besluit de regio Rivierenland opdracht te geven de voortzetting, uitbreiding en financiering van de aanpak van dakloze arbeidsmigranten voor langere termijn te onderzoeken, in samenwerking met de regisseur dak- en thuisloosheid.
3. Het college besluit hiervoor een bedrag van € 10.448 beschikbaar te stellen voor de periode van 2 jaar.

Voortgangsrapportage RES FruitDelta Rivierenland april 2023

Op 1 juli 2021 diende de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland de RES 1.0 van FruitDelta Rivierenland in bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NPRES), na vaststelling door de 8 gemeenteraden, GS en het AB Waterschap Rivierenland. Hiermee werd aanspraak gemaakt op een regionale bijdrage van de landelijke doelstelling af van 1,2 TWh met wind op land en zon.

Besluit:

1. Het college besluit de voortgang van de afspraken uit de RES 1.0 vast te stellen in de voortgangsrapportage RES FruitDelta Rivierenland.
2. Het college besluit in te stemmen met het indienen van de Voortgangsrapportage RES FruitDelta Rivierenland door de Stuurgroep RES FruitDelta Rivierenland bij het Nationaal Programma RES (voor 1 juli 2023).

Vaststelling Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026 met mobiliteitsfonds

Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland legt het college het Regionaal Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026 voor. Als alle colleges uit Rivierenland instemmen met het plan, is het plan definitief en kan de uitvoering starten. Er ligt een gedragen plan van alle 8 gemeenten. Dit om voor de komende jaren, maar ook voor de langere termijn mobiliteitsdossiers samen met andere regio’s, provincie, Rijk en andere partners op te pakken. Dit met één gezamenlijk doel voor ogen: goede en veilige oplossingen voor een duurzaam bereikbare, vitale regio.

Besluit:

1. Het college besluit het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023-2026 van de Regio Rivierenland vast te stellen.
2. Het college besluit de gemeenteraad te informeren middels de informatienotitie van de Regio Rivierenland.

Bestemmingsplan Parallelweg 73a te Kesteren

Voorliggend bestemmingsplan ziet op de planologische omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere woning. De feitelijke/ruimtelijke situatie zal door voorliggend bestemmingsplan niet wijzigen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg 73a, Kesteren’ en de daarbij behorende documenten.
2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg 73a, Kesteren’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEparallelw73a.ont1 voor 6 weken ter inzage te leggen.
3. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
4. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Bestemmingsplan Hoek Dalwagenseweg en Tolsestraat te Opheusden

Het voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische mogelijkheid twee vrijstaande woningen te realiseren op de hoek van de Dalwagenseweg en de Tolsestraat. Momenteel is deze grond in gebruik als parkeervoorziening ten behoeven van naastgelegen bedrijf. Wanneer dit bedrijf vertrekt zal het mogelijk worden deze twee woningen te realiseren.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Dalwagenseweg/Tolsestraat' te Opheusden.
2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Dalwagenseweg/Tolsestraat, Opheusden’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpOPdalwagentolse-ont1 voor 6 weken ter inzage te leggen.
3. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
4. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
5. Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Bestemmingsplan Dalwagen ongenummerd te Dodewaard

Voor de realisering van een bedrijfshal met zelfstandige kantoorruimte en 10 kleine bedrijfsunits op de hoek van de Gieser Wildeman en de Dalwagen te Dodewaard is een bestemmingsplan in procedure gebracht.

Besluit:

1. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan Dalwagen ongenummerd te Dodewaard, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
2. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Ontwerp-bestemmingsplan Wijenburgsestraat ongenummerd te Echteld

Initiatiefnemer wenst zijn bedrijf, een boomkwekerij, te verplaatsen naar het kadastrale perceel, gemeente Echteld, sectie I, nummer 342 gelegen aan de Wijenburgsestraat. Het bedrijf is nu gevestigd in een gehuurde locatie aan de Wijenburgsestraat 5b in Echteld, aan de overzijde van de weg. Het plangebied bestaat nu uit agrarische grond die gebruikt wordt voor het kweken van bomen. De initiatiefnemer is voornemens om op de nieuwe locatie met name bomen en planten te kweken in de vorm van containerteelt. Ondergeschikt daaraan vindt verkoop van bomen en planten plaats via BetuweBomen.nl en rechtstreeks aan hoveniers. Ten behoeve van deze bedrijfsactiviteiten wenst de initiatiefnemer een bedrijfsgebouw met een kantoorgedeelte op te richten. Aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw wil de initiatiefnemer het erf verharden ten behoeve van parkeren, laden en lossen en de ontsluiting op de Wijenburgsestraat. Het perceel heeft een agrarische bestemming, maar geen bouwvlak. Hiertoe dient het bestemmingsplan te worden herzien.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Wijenburgsestraat ongenummerd te Echteld”.
2. Het college besluit het ontwerp-bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Vaststelling bestemmingsplan Bonegraafseweg 59 te Ochten

Het Nationaal Fruitpark wordt gebruikt voor recreatieve en educatieve activiteiten en voor zakelijke bijeenkomsten. Sinds een paar jaar is hier een B&B - Hotel aan toegevoegd om zo de mogelijkheid tot overnachten te bieden aan de bezoekers. In het B&B - Hotel zijn naast de 30 hotelkamers een ontvangsthal, kleine keuken (max. 30 m2), opslag, vergader/kantoorruimte, ontbijtruimte, lounge-, wellness en ruimtes voor het personeel aanwezig. De voorzieningen zijn uitsluitend te gebruiken door de gasten van het hotel. In het voorliggend plan worden de recreatieve voorzieningen versterkt door meer service te bieden aan potentiele bezoekers in de vorm van een zelfstandige restaurantfunctie en het zelfstandig uitbaten van de wellness en schoonheidssalon.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bonegraafseweg 59 Fruitpark Ochten”.
2. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Cuneraweg 15-17 te Ochten

Initiatiefnemer wil het bestemmingsplan op een aantal punten wijzigen om verschillende ontwikkelingen op het terrein van het bedrijf Fruity Line aan de Cuneraweg 15-17 te Ochten juridisch-planologisch gezien mogelijk te maken. Het gaat om het bouwen van een luchtbrug, een portiersloge en opstelplaatsen voor vrachtwagens. De luchtbrug zal worden gebruikt om houdbare producten tussen twee gebouwen van Fruity Line te transporteren. Om de luchtbrug mogelijk te maken zal het bestaande gebouw aan de Cuneraweg 9A beperkt moeten worden uitgebreid. Tevens worden een bestaande weegbrug en een bestaande waterbufferkelder geregeld in het nieuwe bestemmingsplan. De beoogde ontwikkeling past niet niet in het huidige bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel ruimtelijk aanvaardbaar is op de locatie, kan medewerking worden verleend aan een herziening van het bestemmingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Cuneraweg 15-17 Ochten”.
2. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Gedoogbeschikking Keizerstraat 1b te IJzendoorn

Initiatiefnemer heeft voor het adres Keizerstraat 1b te IJzendoorn een omgevingsvergunning aangevraagd voor het tijdelijk plaatsen van een woonwagen tot en met 31 december 2024. De woonwagen is al geplaatst. Het tijdelijke plaatsen van de woonwagen is in strijd met het bestemmingsplan. Een tijdelijke omgevingsvergunning kan niet worden verleend omdat geen goed woon- en leefklimaat kan worden geborgd. Vanuit de ODR is een negatief advies met betrekking tot de spuitzonering afgegeven. Ook bij een tijdelijke vergunning moet sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat. Op dit moment is er geen sprake van een goed woon en leefklimaat omdat de tijdelijke woonwagen wordt geplaatst binnen 50 meter (circa 5 meter) van de achterliggende boomgaard.

Besluit:

  1. Het college besluit de tijdelijke omgevingsvergunning te weigeren omdat er geen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
  2. Het college besluit een gedoogbeschikking af te geven tot 31 december 2024.