Besluitenlijst 8 augustus 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen en M.A. (Marien) Klein

Beginselbesluit om perceel Opheusden C 3999 aan te kopen obv art 12 Wvg.

De adviseur van de eigenaar van het perceel Opheusden C 3999 heeft dit perceel te koop aangeboden aan de gemeente. De gemeente dient binnen 6 weken een besluit te nemen al dan niet in beginsel bereid te zijn dit perceel tegen nader overeen te komen voorwaarden aan te willen kopen.

Besluit:

Het college besluit in beginsel bereid te zijn het perceel Opheusden C 3999 aan te kopen tegen een nader overeen te komen prijs en hierover met de grondeigenaar in onderhandeling te treden.

Besluit tot delegatie van de wijzigingsbevoegdheden in bestemmingsplannen

In de door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen als aan de voorwaarden zoals in de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen wordt voldaan. De Omgevingswet kent het instrument wijzigingsbevoegdheid niet meer. De wijzigingsbevoegdheden zijn dan ook niet meer bruikbaar na 1 januari 2024. Wel kan de gemeenteraad bepaalde wijzigingen van het omgevingsplan delegeren aan het college.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over delegatie aan het college van B&W van de wijzigingsbevoegdheden uit de bestemmingsplannen Kernen Neder-Betuwe, buitengebied Echteld Dodewaard, buitengebied Kesteren, Bedrijventerreinen, bestemmingsplan Buitengebied VAB-beleid en de parapluregeling Archeologie.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

Ledenraadpleging inzet Cao gemeenten 2024

De VNG heeft een concept arbeidsvoorwaardennota geschreven voor de onderhandelingen over de Cao Gemeenten 2024 en vraagt gemeenten in een ledenraadpleging een stem uit te brengen.

Besluit:

Het college besluit bij de ledenraadpleging in te stemmen met de conceptarbeidsvoorwaardennota Cao Gemeenten 2024 d.d. 29 juni 2023 (kenmerk: U202300459).

Nadere regels onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse educatie 2023

De gemeente ontvangt van het Rijk onderwijsachterstandsmiddelen om in te zetten op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Hierbij heeft de gemeente de verplichting om voldoende aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te organiseren voor kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand of een risico daarop. Kinderopvang, onderwijs en andere betrokken partners kunnen subsidie aanvragen voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Om subsidie te kunnen verstrekken aan de betrokken partners zijn er twee nadere regels opgesteld, één nadere regel voor voorschoolse educatie (het aanbod in kindcentra) en één voor de overige subsidieaanvragen voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen tot 12 jaar of voor activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.

Besluit:

1. Het college besluit de nadere regel subsidie onderwijsachterstandenbeleid Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.
2. Het college besluit de nadere regel subsidie voorschoolse educatie Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.
3. Het college besluit de nadere regel subsidie voorschoolse educatie Neder-Betuwe 2019 in te trekken.

Regionaal Beleidsplan 2024-2027 en het Regionaal Risicoprofiel 2024-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) doet in de betreffende plannen een voorstel voor de multidisciplinaire ambities voor de periode 2024-2027.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en zienswijze over het Regionaal Risicoprofiel 2024-2027 VRGZ en Regionaal Beleidsplan 2024- 2027 VRGZ.
2. Het college besluit het raadsvoorstel en de zienswijze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.