Besluitenlijst 7 november 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bestuursopdracht beleidskader kleinschalige opwek duurzame energie

Kleinschalige opwek van duurzame energie geeft ruimte aan inwoners(-collectieven) en lokale ondernemers om het eigen energieverbruik te verduurzamen en speelt in op het probleem van netcongestie, omdat de energie direct in de omgeving wordt gebruikt. Initiatiefnemers voor kleinschalige opwek van energie lopen echter vaak aan tegen planologische obstakels en een gebrek aan eenduidig beleid. Door een beleidskader op te stellen kan er duidelijkheid worden gecreëerd voor zowel initiatiefnemers als beleidsmedewerkers over welke initiateven wenselijk en haalbaar zijn, en onder welke voorwaarden.

Besluit:

1. Het college besluit om de bestuursopdracht voor het beleidskader voor de kleinschalige opwek van duurzame energie vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Nadere subsidieregel energiecompensatie maatschappelijke organisaties 2023 gemeente Neder-Betuwe

Dorpshuizen, kerken en sportverenigingen met een eigen accommodatie ervaren de gevolgen van de gestegen energielasten. Om te voorkomen dat deze organisaties worden bedreigd in hun voortbestaan, is eerder dit jaar subsidie beschikbaar gesteld om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten in de periode 1 maart 2022 t/m 31 december 2022 op korte termijn op te vangen. Een uitvraag in de zomer bij de organisaties heeft aangetoond dat er nog behoefte is aan financiële steun.

Besluit:

1. Het college besluit de ‘Nadere subsidieregel energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2023’ en het aanvraagformulier voor deze Nadere regel vast te stellen.
2. Het college besluit bij toepassing van de hardheidsclausule wethouder Van Dijkhuizen te mandateren om beslissingen te nemen tot en met een bedrag van € 2.000.
3. Het college besluit de resterende middelen uit het Winterfonds volledig ter beschikking te stellen voor de te verstrekken subsidie energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2023.

Cyberverzekering

In 2019 is de doelmatigheid van verzekeringen bekeken als gevolg van een artikel 213a onderzoek. Er is naar aanleiding van dit onderzoek besloten om de cyberverzekering op te zeggen. Gezien dreigingen op cyberincidenten en cyberincidenten bij andere gemeenten is nogmaals onderzocht of het afsluiten van een cyberverzekering nodig is.

Besluit:

1. Het college besluit om geen cyberverzekering af te sluiten.
2. Het college besluit om een reservering voor de financiële gevolgen van een mogelijk cyberincident ongewijzigd af te dekken in het weerstandvermogen.
3. Het college besluit te blijven sturen op verdere implementatie van de ‘basis op orde’ en ‘de Heatmap’: Het streven naar een goed gelaagde cybersecurity-verdediging.

Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid

Op 12 oktober 2023 heeft GGD Gelderland-Zuid de Kaderbrief 2025 gestuurd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 30a van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op de Kaderbrief 2025 voor 15 januari 2024 kenbaar te maken. De Kaderbrief 2025 informeert op hoofdlijnen over inhoudelijke ontwikkelingen, financiële uitgangspunten en de risico’s voor de Programmabegroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid.

Besluit:

1. Het college besluit met het raadsvoorstel over de zienswijze Kaderbrief 2025 GGD Gelderland-Zuid in te stemmen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Belastingverordeningen 2024

Elk jaar stelt het college de raad voor de tarieven van de belastingverordeningen en de legesverordening voor het daaropvolgend jaar vast te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van:
a.de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelasting 2024;
b. de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2024;
c. de Verordening op de heffing en de invordering van riool- en waterzorgheffing 2024;
d. de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting 2024;
e. de Verordening op de heffing en de invordering van verblijfsbelasting 2024;
f. de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2024;
g. de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024;
h. de Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2024;
i. de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (inclusief tarieven- tabel);
j. de Marktgeldverordening 2024;
k. de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe;
l. de begrotingswijziging van 2024.
2. Het college besluit in te stemmen met de Leidraad invordering.
3. Het college besluit in te stemmen met het incassoreglement.
4. Het college besluit in te stemmen met de beleidsregel invorderingsrente.
5. Het college besluit de heer M. Phessas tot 1 juli 2024 aan te wijzen als heffingsambtenaar.