Besluitenlijst 7 maart 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Intrekken vakantie- en verlofregeling Neder-Betuwe

Besluit:

Het college besluit de huidige vakantie- en verlofregeling Neder-Betuwe met terugwerkende kracht in te trekken per 1 januari 2023.

Regeling (interne) stages en werkervaringsplaatsen 2023

Besluit:

Het college besluit de regeling (interne) stages en werkervaringsplaatsen te actualiseren.

Ontwerpbestemmingsplan 'Dalwagen ong. Dodewaard'

Besluit:

  1. Het college besluit in te stemmen met het ‘eindverslag inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan Dalwagen ong. Dodewaard’;
  2. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dalwagen ong. Dodewaard’ en de daarbij behorende documenten;
  3. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Dalwagen ong. Dodewaard’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpDOdalwagenong‐ont1 voor 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan Wijenburgsestraat 3 te Echteld

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan ‘Wijenburgsestraat 3 in Echteld’.
2. Het college besluit het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen.