Besluitenlijst 7 februari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bestemmingsplan Tielsestraat 85c, Opheusden

Noesk B.V. is gespecialiseerd in het maken van prefab houtproducten Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid en maakt nog altijd een sterke groei door, waardoor uitbreiding buiten het bestaande bedrijfsperceel gewenst is. Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van bebouwing uitsluitend aan de achterzijde, en een parkeer-/rangeerterrein aan de westzijde.

Besluit:

  1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’ met planidentificatienummer NL.IMRO.1740.bpOPtielsestraat85c-ont1.
  2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’ ter inzage te leggen.
  3. Het college besluit om de gemeenteraad via de griffie te informeren over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
  4. Het college besluit om het bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg voor te leggen aan het waterschap Rivierenland.
  5. Het college besluit om het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) om advies te vragen.
  6. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan het raadsvoorstel over het bestemmingsplan vast te stellen.
  7. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Afwijken beleidskaders locatie Boelenham Dodewaard

Door initiatiefnemer Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending is het verzoek ingediend om rondom de boerderij De Boelenham een ontwikkeling op gang te brengen. Dit in samenhang met het project aanpak Station Hemmen Dodewaard dat haar eigen procedures volgt.

Besluit:

  1. Het college besluit in te stemmen met onderzoek naar de mate waarin kan worden afgeweken van bestaande beleidskaders (landgoederen en VAB) voor het toevoegen van een woongebouw bestaande uit meerdere wooneenheden in het buitengebied om tot een wenselijk en haalbaar plan te komen voor de stationsomgeving van het station Hemmen-Dodewaard.
  2. Het college besluit voor dit onderzoek ruimtelijk-kwalitatieve uitgangspunten mee te geven zoals verwoord in het document ‘Ruimtelijk-kwalitatieve kaders Boelenhamsestraat 1, Dodewaard’.