Besluitenlijst 5 september 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Gewijzigd vaststellen wijzigingsplan Liniestraat 2 te Kesteren

Het voorliggende bestemmingsplan ziet op de toevoeging van een agrarisch bedrijf aan de Liniestraat 2 te Kesteren. Op dit moment is voor deze locatie een woonbestemming opgenomen. Dit wordt middels dit wijzigingsplan omgezet naar een agrarische bestemming met bouwvlak. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden binnen de wijzigingsbevoegdheid.

Besluit:

1. Het college besluit de zienswijzennota, behorende bij het plan Liniestraat 2 te Kesteren en vast te stellen.
2. Het college besluit geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Het college besluit het wijzigingsplan Liniestraat 2 te Kesteren gewijzigd vast te stellen.
4. Het college besluit het wijzigingsplan, de zienswijzennota en bijbehorende onderzoeken gedurende 6 weken ter inzage te leggen.

Hogere grenswaarde Bonegraafseweg 39

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat ingevolge het wegverkeer van de Bonegraafseweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden bij de nieuw te bouwen (verplaatsen) (bedrijfs)woning aan de Bonegraafseweg 39. Deze nieuw te bouwen/te verplaatsen (bedrijfs)woning is onderdeel van het bestemmingsplan "Ochten, Bonegraafseweg 37a-41". Het ontwerp besluit hogere geluidgrenswaarden Wet geluidhinder heeft, tezamen met het ontwerpbestemmingsplan “Ochten, Bonegraafseweg 37a-41”, als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het besluit zijn geen zienswijzen ingediend, zodat de hogere geluidgrenswaarden voor de woning aan de Bonegraafseweg 39, vastgesteld kunnen worden.

Besluit:

Het college besluit op grond van artikel 83 en artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere geluidgrenswaarden vast te stellen voor de woning aan de Bonegraafseweg 39, gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 37a-41’, en dit besluit op de voorgeschreven wijze bekend te maken.

Ontwerpwijzigingsplan Heuningstraat 12 te Ochten

Het voorliggende wijzigingsplan ziet op de planologische omzetting van een agrarische bestemming met bouwvlak naar een reguliere woonbestemming. Hierbij zal de aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing gesaneerd worden. Dit wijzigingsplan biedt de mogelijkheid een vrijstaande woning met bijgebouwen te realiseren. Er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden binnen de wijzigingsbevoegdheid.

Besluit:

1. Het college besluit een hogere grenswaarde vast te stellen, behorende bij het ontwerpwijzigingsplan ‘Heuningstraat 12 te Ochten’.
2. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Heuningstraat 12 te Ochten’.
3. Het college besluit het ontwerpwijzigingsplan ‘Heuningstraat 12 te Ochten’ met planidentificatie ‘NL.IMRO.1740.wpOCHeuningstr12-ont1’ voor 6 weken ter inzage te leggen.