Besluitenlijst 5 juni 2023

Tijd: 12:00 - 14:30 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bestuursopdracht Beweegpark Neder-Betuwe

Het college heeft de ambitie om een beweegpark voor onze inwoners te realiseren: een plek voor veilig buiten bewegen en sporten, inclusief een skatepark. De beoogde locatie is de ijsbaan accommodatie aan de Bonegraafseweg te Dodewaard. De ambitie is met maatschappelijke partners uitgewerkt tot een ontwikkelingsplan. Om ook de ruimtelijke haalbaarheid te onderzoeken en vast te leggen is expertise en inzet van verschillende pijlers nodig. Een bestuursopdracht geeft het integrale kader hiervoor. 

Besluit:

1. Het college besluit de bestuursopdracht beweegpark Neder-Betuwe vast te stellen.
2. Het college besluit de onderzoekskosten haalbaarheid van het beweegpark/skatepark te dekken uit de kostenplaats 35200021, realisatie skatepark op multifunctionele accommodatie.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Voortgang regionaal beleid huisvesting arbeidsmigranten

Als verdere uitwerking van het regionaal uitvoeringsprogramma voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Rivierenland (tegenwoordig in de regio internationale werknemers genoemd) is een convenant opgesteld. Met dit convenant committeren marktpartijen en regiogemeenten zich om samen de kwaliteit van huisvesting en daarmee de woon- en leefomstandigheden van internationale werknemers in de regio Rivierenland te verbeteren. Aan de colleges van de gemeenten wordt gevraagd dit convenant te ondertekenen.

Besluit:

1. Het college besluit het regionale convenant huisvesting internationale werknemers regio Rivierenland aan te gaan.
2. De burgemeester besluit wethouder Van Wolfswinkel volmacht te verlenen het convenant te ondertekenen.

Kadernota 2024-2027

Het college biedt de raad jaarlijks in de zomer een kadernota aan, als startdocument voor de planning en controlcyclus. De Kadernota 2024-2027 die nu wordt voorgelegd, geeft inzicht in de financiĆ«le positie en de uitgangspunten die het college voorstelt te hanteren voor de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027.

Besluit:

  1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Kadernota 2024-2027.
  2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.