Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezigen: S.H.R. (Stefan) van Someren

Verruiming doelgroep minimabeleid

Op 10 november jl. nam de raad unaniem een motie aan, waarin het college werd gevraagd de doelgroep voor Bijzondere Bijstand te verruimen door de inkomensgrens van 110% voor de van toepassing zijnde bijstandsnorm te verhogen naar 120%. Het college heeft deze motie omarmd. Daarnaast is door het college toegezegd de raad in januari 2023 te informeren over de bestaande regelingen en de effecten van deze beleidsaanpassing.

Besluit:

1. Het college besluit het raadsvoorstel over de verruiming van de doelgroep voor bijzondere bijstand vast te stellen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit de Beleidsregels Bijzondere Bijstand Neder-Betuwe 2023 vast te stellen, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad op 9 februari 2023 instemt met het raadsvoorstel en de daarin voorgestelde begrotingswijziging.

Kaderbrief 2024 van de Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van Regio Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van het Regionaal Archief Rivierenland stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2024 van de Omgevingsdienst Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de Omgevingsdienst Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR).
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid

Het Dagelijks Bestuur van de GGD Gelderland-Zuid stelt de raden van deelnemende gemeenten in de gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Kaderbrief 2024.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vaststellen definitief normen-en toetsingskader 2022

De gemeenteraad heeft aan de accountant de opdracht gegeven om de jaarrekening over 2022 te controleren. Om dit uit te voeren heeft de accountant aanvullend een overzicht van de actuele wet- en regelgeving nodig die in de controle betrokken moet worden. Dit overzicht met actuele wet-en regelgeving is het normen-en toetsingskader. Het is nodig dat de gemeenteraad instemt met het normen- en toetsingskader 2022 ten behoeve van de jaarrekeningcontrole over het controlejaar 2022. Dit kader wordt toegevoegd aan het reeds geldende controle protocol voor de accountant.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over het normen- en toetsingskader 2022.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over het definitieve normen- en toetsingskader 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Meersteeg 4 te Echteld

Ter plaatste van de Meersteeg 4 is een Maatschap gevestigd die een rundveehouderij met ook fruitboomgaarden exploiteert. Initiatiefnemers willen het agrarisch bouwperceel splitsen. Ten opzichte van de bestaande situatie wordt het bouwperceel niet vergroot. Er worden geen nieuwe bouwmogelijkheden toegestaan. Landschappelijk zijn er beperkte wijzigingen. De reden dat het huidige bouwperceel wordt gesplitst is de aanduiding dat per bouwvlak ten hoogste één agrarisch bedrijf is toegestaan. Bij splitsing van de maatschap wordt hier niet meer aan voldaan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Meersteeg 4, Echteld”.
2. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan kerk aan de Cuneraweg te Ochten

De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland is voornemens om een kerk te bouwen op het perceel ten zuiden van de Cuneraweg 1 in Ochten. Om de bouw van de kerk mogelijk te maken is voorliggende herziening van het bestemmingsplan opgesteld. De kerk wordt gebouwd ter vervanging van de huidige locatie. Op de huidige locatie is vanwege het groeiend ledenaantal van de kerk ruimtegebrek ontstaan. Het plan voor nieuwbouw biedt de mogelijkheid voor een ruim opgezet plan, waarbij rekening gehouden wordt met de bewoners in de omgeving, een landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Cuneraweg Ochten’.
2. Het college besluit in te stemmen met de aanpassingen zoals verwoord in de ‘Aanpassingennotitie ontwerpbestemmingsplan ‘Kerk Cuneraweg Ochten’.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Kerk Cuneraweg Ochten”.
4. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Opstellen huisvestings- en doelgroepenverordening

Gezien de schaarste in het aanbod aan sociale huurwoningen is het gewenst een huisvestingsverordening op te stellen. Voor zowel woningcorporatie Thius als woningzoekenden geeft het een helder kader volgens welke regels sociale huurwoningen worden toegewezen. Neder-Betuwe beschikt nog niet over een huisvestingsverordening. Mogelijk wordt een huisvestingsverordening in 2024 wettelijk verplicht. Het opstellen van een doelgroepenverordening biedt de gemeente de mogelijkheid om in bestemmingsplannen vast te leggen in welke mate sprake moet zijn van een aanbod aan sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en sociale koopwoningen. Ontwikkelaars zijn dan verplicht om deze woningen te realiseren. Gezien de afspraken die in de regionale Woondeal Rivierenland zijn vastgelegd (onder andere het realiseren van minimaal 30% sociale huurwoningen) is een doelgroepenverordening daarmee wenselijk.

Besluit:

Het college besluit om de aankondiging van het opstellen van een huisvestings- en doelgroepenverordening op te nemen in een raadsinformatiebrief.

Instellen Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

Sinds 2019 kunnen we als gemeente samen met de provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de Toekomstbestendig Wonen lening aanbieden. Hiermee kunnen bewoners tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening afsluiten om hun woning te verduurzamen. Onlangs hebben Provinciale Staten besloten om de regeling te verruimen en aan te passen (28 september 2022). Besloten is dat de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in het vervolg ook gebruik kunnen maken van de regeling.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ‘Instellen Toekomstbestendig Wonen lening voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's)’.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Verhogen bestedingsplafond Toekomstbestendig Wonen Lening

Sinds 3 juli 2019 verstrekt de gemeente Neder-Betuwe toekomstbestendig wonen leningen aan particuliere woningeigenaren. Het succes van de lening maakt dat de bestedingsruimte uitgebreid moet worden om de continuïteit van het leningsaanbod te borgen. De gemeenteraad wordt voorgesteld een extra krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een krediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen als werkkapitaal voor de Toekomstbestendig Wonen Lening.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.