Besluitenlijst 4 juli 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bovenregionale samenwerking Jeugdhulp (G7)

Alle 7 jeugdhulpregio’s in Gelderland (G7) willen samenwerken op het gebied van essentiële functies. Dit zijn zeer specialistische vormen van jeugdhulp, die zeer weinig voorkomen. Als gemeente – en zelfs als regio Rivierenland – zijn we te klein om deze essentiële functies zelf in te kopen. Om de samenwerking binnen de G7 ten aanzien van de essentiële functies vorm te geven én om aan de zorgaanbieders te laten zien dat alle gemeenten in Gelderland op dit thema willen samenwerken, is er een intentieverklaring opgesteld.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met de intentieverklaring voor samenwerking ter verwerving van essentiële functies op G7-niveau.

Jaarverslag archieftoezicht 2022 gemeente Neder-Betuwe

Op 1 mei 2023 is het ‘Jaarverslag archieftoezicht 2022 gemeente Neder-Betuwe’ ontvangen. Op grond van onze Archiefverordening brengt de gemeentearchivaris jaarlijks verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders over het beheer van de archiefbescheiden die wel én niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede over de wijze van uitoefening van het toezicht op het beheer.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het 'Jaarverslag archieftoezicht 2022 gemeente Neder-Betuwe.
2. Het college besluit de aanbevelingen genoemd in het jaarverslag 2022 op te volgen.
3. Het college besluit de gemeentearchivaris per brief te informeren over hoe de aanbevelingen uit het jaarverslag opgevolgd worden.
4. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Uitvoeren coördinatietaken IZA/GALA binnen de zorgregio Rivierenland

Het IZA stelt dat gemeenten de regie hebben om samen met de marktleidende zorgverzekeraar (voor regio Rivierenland is dit Menzis) een regiobeeld en regioplan op te stellen. Gemeenten moeten zorgdragen voor een regionale werk- en mandaatstructuur. Hiervoor moeten alle gemeenten aan de VNG kenbaar maken welke gemeente in de regio de rol van gemandateerde en/of coördinerende gemeente op zich neemt. De gemeente Tiel heeft zich bereid verklaard om als centrumgemeente in het kader van het IZA op te treden en de coördinatietaken IZA / GALA binnen de zorgregio Rivierenland uit te voeren.

Besluit:

Het college besluit mandaat te verlenen aan de gemeente Tiel voor het aanvragen van de middelen in het kader van het Integraal Zorgakkoord.

Verwijderen van fietsen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De afgelopen tijd blijkt dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel in en om de stations in de gemeente Neder-Betuwe te wensen overlaat. Reizigers geven aan dat zij zich, met name in de avond, niet veilig voelen op o.a. het station in Kesteren. Dit gevoel wordt onder andere veroorzaakt door vernieling van fietsen. Daarnaast wordt overlast ervaren door verkeerd gestalde fietsen.

Besluit:

1. Het college besluit te handhaven op onbeheerde (brom)fietsen buiten de daartoe bestemde openbare (brom)fietsstallingen op de stations in Kesteren en Opheusden.
2. Het college besluit te handhaven op (brom)fietsen die langer dan 28 dagen in een daartoe bestemde openbare (brom)fietsstalling staan op de stations in Kesteren en Opheusden.
3. Het college besluit  het ‘Aanwijzingsbesluit verbod stalling (brom)fietsen gemeente Neder-Betuwe’ vast te stellen.