Besluitenlijst 4 april 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Uittreksel BRP voor preventieve seniorenhuisbezoeken

In 2023 wordt gestart met het project preventieve seniorenhuisbezoeken. Ouderen in de gemeente worden uitgenodigd voor een huisbezoek van een vrijwilliger van Welzijn Rivierstroom. De vrijwilliger wijst de inwoner op het bestaande activiteiten- en ondersteuningsaanbod. Daarnaast inventariseert de vrijwilliger of er problemen of behoeftes zijn op diverse levensgebieden en kan de vrijwilliger de inwoner doorverwijzen waar nodig. Om ouderen gericht te kunnen benaderen voor de preventieve huisbezoeken is een uittreksel vanuit de Basisregistratie Personen (BRP) noodzakelijk.

Besluit:

Het college besluit dat het uitnodigen van inwoners die 75 worden voor een preventief huisbezoek kan worden aangemerkt als gewichtig maatschappelijk belang, waarvoor gegevensverstrekking vanuit de BRP gerechtvaardigd is.

Kostenverdeling beschikbaarheidsbijdrage crisisbedden JGGZ

Er is een beschikbaarheidsbijdrage voor crisisbedden JGGZ voor Regio Rivierenland, zodat er altijd een bed beschikbaar is voor een jeugdige die zich in een dergelijke situatie bevindt. Het jaarlijkse contract hiervoor is afgesloten met zorgaanbieder Karakter. Dit contract wordt nu meerjarig bovenregionaal afgesloten waardoor het wenselijk is om de kostenverdeling over de gemeenten in regio Rivierenland aan te passen op de bovenregionale verdelingssystematiek, zodat er één uniforme werkwijze ontstaat.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met de kostenverdeling van de beschikbaarheidsbijdrage crisisbedden JGGZ over de zes deelnemende gemeenten, uitsluitend gebaseerd op het aantal jeugdigen per gemeente.