Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Actualisatie verordeningen Werk en Inkomen

Op 1 juli 2023 trad het wetsvoorstel Breed offensief in werking. Hiermee werd de Participatiewet gewijzigd, met als doel de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. In de wet worden gemeenten verplicht om een aantal zaken te regelen in hun re-integratieverordening. Dit betekent dat de huidige re-integratieverordening (uit 2018) moet worden vervangen. Met de vaststelling van de nieuwe verordening 2023 wordt voldaan aan deze wettelijke opdracht. Inhoudelijk is aangesloten bij de re-integratieverordeningen van Werkzaak Rivierenland en gemeente Buren, waarmee wij op dit punt samenwerken voor de uitvoering van het Brede offensief. Daarnaast worden twee geactualiseerde verordeningen aan de raad voorgesteld, met als doel inwoners met een laag inkomen op een eenvoudiger wijze te ondersteunen. Het gaat om de Individuele inkomenstoeslag en de Meedoenregeling.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 Neder-Betuwe, de verordening Individuele Inkomenstoeslag 2024 Neder-Betuwe en de verordening Meedoenregeling 2024 Neder-Betuwe.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Algemene plaatselijke verordening 2024

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Op 1 januari 2024 dient de Apv derhalve in technisch zin (wettelijke grondslagen en formele verwijzingen) te zijn aangepast aan de Omgevingswet. Verder is de Apv ook geactualiseerd en is er zoveel als mogelijk aangesloten bij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Algemene plaatselijke verordening 2024.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
3. Het college besluit na vaststelling door de raad van de Algemene plaatselijke verordening 2024 het Aanwijzingsbesluit verboden druggebruik 2008 (artikel 2.74.A APV) in te trekken.

Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek ondermijning

De Rekenkamercommissie van Neder-Betuwe heeft het onderzoek inzake ondermijning afgerond met de presentatie van het rapport “Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Neder-Betuwe”. Op 3 oktober jl. heeft het college dit rapport van de Rekenkamercommissie ontvangen met het verzoek om hierop een bestuurlijke reactie te geven.

Besluit:

1. Het college besluit de bestuurlijke reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie “Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Neder-Betuwe” vast te stellen.
2. Het college besluit de bestuurlijke reactie op het rapport van de Rekenkamercommissie “Over (de gemeentelijke aanpak van) ondermijning in Neder-Betuwe” naar de Rekenkamercommissie te zenden.

Normenkader rechtmatigheid 2023

Het normenkader is een inventarisatie van geldende wet- en regelgeving die de gemeente hanteert bij de rechtmatigheidscontrole van een controlejaar.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over het normenkader 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Verordening afvoer hemelwater

De Verordening afvoer hemelwater geeft invulling aan artikel 10.32a van de Wet milieubeheer. De verordening bevat regels over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2024) maakt de verordening deel uit van het tijdelijk omgevingsplan. De inhoud van het (tijdelijk) omgevingsplan zal moeten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Om die reden moet de Verordening op de afvoer van hemelwater worden aangepast.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Verordening op de afvoer van hemelwater.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Vaststellen aanvulling IBOR-plan assetsheet Verkeersvoorzieningen

In de raadsvergadering van donderdag 9 december 2021 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR-plan) vastgesteld. Het plan bestaat uit de kaders voor het beheer van de openbare ruimte in Neder-Betuwe en een aantal zogenaamde assetsheets. De assetsheets geven per discipline een nadere uitwerking van het kader.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de aanvulling van het IBOR-plan (assetsheet Verkeersvoorzieningen).
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Bestemmingsplan 'Tielsestraat 85c Opheusden'

Het bestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’ heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend, welke is beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijze leidt tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de aangepaste ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’.
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’.
3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Collegevoorstel indienen hoger beroep

Op 21 september 2023 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een beroep wegens niet tijdig beslissen op een handhavingsverzoek. Volgens de rechtbank is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de mededeling dat de beslistermijn wordt verlengd, tijdig is verzonden. Volgens de rechtbank heeft het college daarom niet binnen de beslistermijn een besluit genomen, waardoor het college een dwangsom verschuldigd is wegens niet tijdig beslissen.

Het college wordt voorgesteld om kennis te nemen van de uitspraak en om hiertegen hoger beroep in te stellen. Het college wordt tevens voorgesteld om gevolg te geven aan de uitspraak door de grieven tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek als bezwaar te behandelen, en de aan eiser als gevolg van de uitspraak verschuldigde bedragen te vergoeden.

Besluit:

1.1 Het college besluit kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland.
2.1 Het college besluit om hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak.
3.1 Het college besluit om het besluit waarin het handhavingsverzoek wordt afgewezen als bezwaarschrift te behandelen.
4.1 Het college besluit de proceskosten van € 937, het griffierecht van € 184, en de verbeurde dwangsom van € 1.442 te vergoeden.

Ontwerpbestemmingsplan Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard

Het voorliggende bestemmingsplan ziet op de planologische omzetting van een agrarische bestemming zonder bouwvlak, naar een perceel met een agrarische bestemming met bouwvlak. Dit ten behoeven van de realisatie van bedrijfsbebouwing met een bedrijfswoning op het perceel Parallelweg ongenummerd (ong.) naast 1.

Besluit:

1.1 Het college besluit een hogere grenswaarde vast te stellen, behorende bij het bestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’.
2.1 Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’.
3.1 Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Parallelweg ong. (naast 1), Dodewaard’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpDOparallel-ont1 voor 6 weken ter inzage te leggen.
4.1 Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
5.1 Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
6.1 Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Tweede Bestuursrapportage 2023

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de tweede Bestuursrapportage 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Afvalstoffenheffing 2024

Op 6 juli 2024 heeft het Algemeen Bestuur GR Avri de begroting voor 2024 goedgekeurd. Deze begroting omvat een gemiddelde kostenstijging van €26,00 per huishouden voor de afvalbeheertaken binnen het basispakket, wat resulteert in een vast tarief van €318. Vanaf 1 januari 2024 stopt Avri met de inzameling van papier door verenigingen. Dit besluit heeft op dit moment geen financieel voordeel vanwege een afbouwregeling. Er zijn echter financiële middelen gereserveerd in de begroting om alternatieven, zoals de BEST-tas, verder te verkennen. Deze kosten worden niet gedekt door de afvalstoffenheffing. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging Avri en afvalstoffenheffing 2023.
2. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.