Besluitenlijst 30 mei 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: G.S. (Gerrit) Stam

Beslissing op bezwaar

Op 20 december 2022 is een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van een bijbehorend bouwwerk aan de Waalbandijk 87 in Dodewaard. Hiertegen is op 30 januari 2023 bezwaar ingediend. De commissie adviseert het college om het bestreden besluit te herroepen. Wij zijn het eens met de overwegingen in het advies van de commissie, maar niet met de uitkomst. Wij zijn derhalve van mening dat het besluit onder aanvulling van de motivering in stand kan blijven. Verder adviseren wij geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het advies van de commissie voor bezwaarschriften waarin wordt geadviseerd het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor het vergroten van een bouwwerk aan Waalbandijk 87 in Dodewaard’ te herroepen.
2. Het college besluit het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering.
3. Het college besluit geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Vaststelling bestemmingsplan Provinciale weg 2a te Kesteren

Initiatiefnemer teelt kersen en ander fruit zoals peren en appels. Op het perceel aan de Provincialeweg 2a te Kesteren (kadastraal bekend als kadastrale gemeente Kesteren, Sectie D en nummer 89) is met de aanwezige bebouwing een ‘pitstop’ ingericht ten behoeve van verkoop van eigen fruit aan toeristen en overige passanten. Het aangrenzende perceel is gelegen binnen de gemeente Buren. Onderhavige ontwikkeling richt zich enkel op het gedeelte dat is gelegen in de gemeente Neder-Betuwe.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Provincialeweg 2a Kesteren’.
2. Het college besluit de raad voor te stellen om het bestemmingsplan “Provincialeweg 2a, Kesteren” vast te stellen.

Bestemmingsplan Spoorstraat 3a te Echteld

Het bedrijf RDM aan de Spoorstraat 3a in Echteld is gespecialiseerd in ontwikkeling en verkoop van machines voor de groenvoorziening en golfbaanonderhoud. Het bedrijf heeft vanwege bedrijfs- en marktontwikkelingen behoefte aan uitbreiding om de groei op te vangen. RDM beschikt over een ruim perceel waarop deze uitbreiding mogelijk is. De uitbreiding kan landschappelijk worden ingepast. Deze gronden alsmede het open binnenterrein worden tevens gebruikt als testruimte. Het planinitiatief voldoet aan de voorwaarden die door de Regiekamer zijn gesteld alsook aan de voorwaarden uit het VAB-beleid (regeling niet agrarische bedrijven in het buitengebied). Over de ontwikkeling is een positief advies van het RAP ontvangen. Het plan voldoet voorts aan de voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening. De provincie Gelderland, heeft in het kader van het vooroverleg, ingestemd met de ontwikkeling. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage te leggen

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Echteld, Spoorstraat 3a’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2. Het college besluit dat het opstellen van een m.e.r.(beoordeling) niet noodzakelijk is omdat er vanwege de ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.
3. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015.
4. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Echteld, Spoorstraat 3a’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpECspoorstr3a-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken.
5. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
6. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Echteld, Spoorstraat 3a’.
7. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, het raadsvoorstel en het bijbehorende -besluit, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Betuwestraat Noord te Kesteren

Ten noorden van de Betuwestraatweg, tussen de Cuneraweg en de Rhenenseweg in Kesteren, wordt een plan ontwikkeld voor de realisatie van ruim 350 woningen, waarvan circa 250 appartementen, een kerk, een basisschool en gymzaal. Voor de ontwikkeling is een bestemmingsplan opgesteld en zijn diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Voor het grootste deel van de woningen wordt de geluidsbelasting als gevolg van het wegverkeer van de N233 en Betuwestraat overschreden. Hiervoor dient een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder te worden vastgesteld om een hogere geluidsbelasting te kunnen toestaan. Bij de ontwikkeling en de bouw van de woningen/appartementen zal rekening gehouden worden met ten minste 1 geluidluwe gevel en buitenruimte. Het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden kunnen ter inzage worden gelegd. Indien er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpplan, dan kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Kesteren, Betuwestraat Noord’ en de daarbij behorende plandocumenten;
2. Het college besluit, op basis van de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling d.d. 24-3-2023, dat het doorlopen van een m.e.r. procedure voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk is;
3. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015;
4. Het college besluit in te stemmen met het voornemen om hogere geluidgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbeluit;
5. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Kesteren, Betuwestraat Noord’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEbetuwestrnrd-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken;
6. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
7. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan;
8. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Definitieve VVGB tijdelijke omgevingsvergunning Nieuweweg 2 IJzendoorn

Initiatiefnemer heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een periode van 5 jaar voor het gebruiken van het perceel Nieuweweg 2 (bedrijfsterrein Binnenwaard) in IJzendoorn ten behoeve van een duurzaam bouwgrondstoffencentrum met haven en ruimte voor duurzame startups. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Echteld 1975’ én ‘Buitengebied Dodewaard en Echteld’ (2013). De raad heeft op 9 februari 2023 een (ontwerp) VVGB afgegeven. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning heeft met de bijbehorende stukken waaronder de (ontwerp) VVGB ter inzage gelegen van 23 februari tot en met 5 april 2023. Er is één zienswijze ingediend. Er moet nu een definitief besluit genomen worden op de aanvraag omgevingsvergunning. Omdat er een zienswijze is ingediend, moet de raad een besluit nemen over het afgeven van de definitieve VVGB.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota Tijdelijke omgevingsvergunning Nieuweweg 2 IJzendoorn’.
2. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag omgevingsvergunning in verband met het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor een duurzame bouwgrondstoffencentrum met ruimte voor duurzame startups op het perceel Nieuweweg 2 in IJzendoorn.
3. Het college stelt de gemeenteraad voor om een definitieve VVGB af te geven en bij besluitvorming de ingediende zienswijze te betrekken.
4. Het college besluit een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen om af te wijken van de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Echteld 1975’, ‘Buitengebied Dodewaard en Echteld’ en Willemspolder fase 1 (2022) door middel van een afwijkingsbesluit ex. artikel 2.12, lid 1 sub a ten 3e van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) voor een duurzame bouwgrondstoffencentrum met ruimte voor duurzame startups op het perceel Nieuweweg 2 in IJzendoorn voor 5 jaar.
5. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de definitieve verklaring van geen bedenking voor het tijdelijk afwijken van de bestemmingsplannen voor het perceel Nieuweweg 2 in IJzendoorn.
6. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Jaarstukken 2022 gemeente Neder-Betuwe

Het college legt aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid, onder overlegging van de Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) en de daarbij behorende accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Met de overlegging van de Jaarstukken 2022 eindig de planning & controlcyclus voor het boekjaar 2022.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Jaarstukken 2022.
2. Het college besluit op grond van artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage bij paragraaf 6 Grondbeleid met de actualisaties van grondexploitaties per 31 december 2022, in verband met het belang genoemd in artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid.
3. Het college besluit de raad voor te stellen geheimhouding op te leggen op het in beslispunt 2 genoemde document op grond van artikel 87, juncto 88, lid 2 Gemeentewet vanwege het belang genoemd in artikel 5.1, lid 2 sub b van de Wet open overheid, tot het moment dat de raad de geheimhouding opheft.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

Eerste Bestuursrapportage 2023 gemeente Neder-Betuwe

Het college informeert de raad via tussentijdse rapportages over de voortgang en realisatie van de Begroting 2023. De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 837.000, voor het jaar 2024 van € 945.000, voor het jaar 2025 van € 967.000 en in 2026 € 971.000. In de bestuursrapportage zijn deze effecten samengevat en per begrotingsprogramma gedetailleerder beschreven. Ook een aantal benodigde onttrekkingen aan (bestemmings)reserves worden toegelicht.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de Eerste Bestuursrapportage 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.