Besluitenlijst 3 oktober 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bestemmingsplan 'Tielsestraat 85c Opheusden'

Het bestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’ heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan beoogt de uitbreiding van het bedrijf Noesk, gespecialiseerd in prefab houtproducten. Er is een zienswijze ingediend, welke is beantwoord in een zienswijzennota. De zienswijze leidt tot aanpassingen in het bestemmingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijze zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’.
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Tielsestraat 85c Opheusden’.
3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Bestemmingsplan 'Oranjelaan1 Dodewaard'

In het pand van de voormalige brandweerkazerne te Dodewaard kunnen woningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan om dit mogelijk te maken is nu gereed om in procedure te worden gebracht.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjelaan 1 Dodewaard’ met planidentificatienummer NL.IMRO.1740.bpDOoranjelaan1-ont1.
2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Oranjelaan 1 Dodewaard’ ter inzage te leggen.
3. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.
4. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over het bestemmingsplan.
5. Het college besluit, indien er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Budgethoudersregeling 2023

Voor de gemeente is het van belang om een actuele budgethoudersregeling van te stellen. In de budgethoudersregeling worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de begroting nader uitgewerkt en vastgelegd. De budgethoudersregeling sluit aan op de mandaatregeling, het organisatiebesluit en de financiële verordening van gemeente.

Besluit:

Het college besluit de budgethoudersregeling gemeente Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.

Begroting 2024

In artikel 190 van de Gemeentewet staat dat het college de raad ieder jaar een ontwerp van de begroting aanbiedt, met een toelichting en een meerjarenraming voor de drie jaren die daarop volgen. De begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 bevatten de beleidsvoornemens voor de komende jaren en de baten en lasten die daarmee zijn gemoeid. De begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is voor het begrotingsjaar 2024 reëel en structureel sluitend. De meerjarenraming van deze begroting is op termijn ook reëel en structureel sluitend.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 en met het raadsvoorstel daarover. 
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Voornemen tot aanwijzen (tijdelijke) standplaatsen aan de Hoofdstraat (openbare parkeerterrein tussen Hoofdstraat 6 en Hoofdstraat 7)

In verband met de herontwikkeling van het voormalig politiebureau aan de Nedereindsestraat 1 in Kesteren, moet gedurende de bouwperiode van ruim één jaar, een alternatieve locatie worden aangewezen voor zes standplaatshouders, die nu gebruik maken van de openbare ruimte voor het voormalige politiebureau aan de Nedereindsestraat 1. In overleg met deze standplaatshouders is een potentiële locatie gevonden aan de Hoofdstraat, iets ten noorden van de Torenstraat. Op grond van de APV dient het college een standplaatsvergunning te verlenen. Het voornemen daartoe wordt bekend gemaakt via een publicatie in Het Gemeentenieuws. Tevens wordt de gelegenheid geboden om tegen dit voornemen een zienswijze kenbaar te maken zodat hiermee bij de verlening van een standplaatsvergunning rekening kan worden gehouden.

Besluit:

1. Het college besluit het voornemen tot het verlenen van standplaatsvergunningen voor het openbare parkeerterrein tussen Hoofdstraat 6 en Hoofdstraat 7, via publicatie in Het Gemeentenieuws kenbaar te maken.
2. Het college besluit om een ieder de gelegenheid te geven om tegen dit voornemen, zienswijzen in te dienen.

Aanpassing nadere regel eenzaamheid

Dit jaar moesten we vanwege vervallen van coronamiddelen het subsidieplafond voor deze regel bijna halveren. Nu kunnen we vanuit SPUK middelen voor dit jaar die alsnog verhogen, dit had ik niet voorzien begin dit jaar. Het aantal aanvragen loopt door dus het is wenselijk dat we het plafond ophogen om de activiteiten te kunnen blijven faciliteren. De regel moet vervangen worden om deze verhoging mogelijk te maken, maar het enige verschil is dus de verhoging van 4500 naar 8000 (zelfde bedrag als vorig jaar). Een collegevoorstel is dus noodzakelijk. Het aanvraagbedrag heb ik wel hetzelfde gelaten omdat het anders niet eerlijk is tegenover eerdere aanvragen dit jaar. Eind 2023/begin 2024 kunnen we dit weer herzien.

Besluit:

Het college besluit de ‘Nadere regel voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid’ vast te stellen.