Besluitenlijst 29 augustus 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Controleverordening 2023

De controleverordening is door de gemeenteraad vastgesteld in 2018. Met dit voorstel wordt deze verordening geactualiseerd. De wijzigingen vloeien voornamelijk voort uit de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met ingang van 2023.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de controleverordening gemeente Neder-Betuwe.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Financiele verordening 2023

Het opstellen van een financiële verordening is een wettelijke verplichting op grond van ex. Artikel 212 Gemeentewet. De huidige financiële verordening dateert uit 2019. Sinds 2019 heeft de Commissie BBV nieuwe notities en kaders gepubliceerd om uitwerking te geven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Met deze nieuwe financiële verordening voldoen de kaders en spelregels weer aan de wettelijke verplichtingen uit het BBV.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de financiële verordening gemeente Neder-Betuwe. 
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Onderzoeksplan AO/IB

Jaarlijks stelt het college het Onderzoeksplan AO/IB vast (Administratieve Organisatie en Interne Beheersing). In dit plan is aangegeven welke onderzoeken in het kader van financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid (213a onderzoeken) worden uitgevoerd voor het betreffende jaar.

Besluit:

Het college besluit het ’Onderzoeksplan AO/IB 2023’ vast te stellen.

Subregionaal overleg PRT Asiel en Migratie: Uitgangspunten en plannen

Binnen het subregionaal overleg van de Provinciale Regie Tafel regio Rivierenland wordt reeds enkele maanden gesproken over een regionaal plan voor asiel en migratie. Om te komen tot een dekkend plan vraagt de voorzitter van het overleg het college de regionale uitgangspunten te onderschrijven en haar inzet voor de betreffende doelgroepen voor de komende twee jaar kenbaar te maken.

Besluit:

1. Het college besluit de uitgangspunten ten aanzien van asiel en migratie in Regio Rivierenland te onderschrijven.
2. Het college besluit de voorzitter van het subregionaal overleg van de Provinciale Regie Tafel per brief te informeren over haar standpunt ten opzichte van de uitgangspunten en over de gemeentelijke plannen ten aanzien van opvang asielzoekers, Oekraïners en huisvesting statushouders.