Besluitenlijst 28 maart 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Opgave neveninkomsten 2022 college gemeente Neder-Betuwe

Neveninkomsten van politieke ambtsdragers moeten onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met hun bezoldiging. Deze opgave vindt plaats in de NIPA-applicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor 2022 is er geen verrekening van toepassing.

Besluit:

Het college besluit op basis van de uitgebrachte adviezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 geen verrekening toe te passen van neveninkomsten voor:

  • de heer A.J. Kottelenberg
  • mevrouw W.E.A. van Dijkhuizen
  • de heer M.A. Klein
  • de heer S.H.R. van Someren
  • de heer N. van Wolfswinkel

Ledenraadpleging over het principeakkoord Cao Gemeenten 2023

De VNG vraagt de gemeenten te reageren op het principeakkoord voor de nieuwe cao voor gemeenten. De cao stelt voor 2023 onder andere een salarisstijging voor, een verhoging van de hybride vergoeding, extra verlof, de afschaffing van het derde ziektejaar, vereenvoudiging van het betaald ouderschapsverlof en deelname aan de Regeling vervroegde uittreding.

Besluit:

Het college besluit bij de ledenraadpleging van de VNG in te stemmen met het principeakkoord voor de Cao gemeenten 2023.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2020 en 2021

Jaarlijks geeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Neder-Betuwe met haar jaarverslag het college en de raad inzicht over haar werkzaamheden. Tot op heden heeft dit nog niet plaatsgevonden over de jaren 2020 en 2021. Daarom is een gecombineerd jaarverslag opgesteld.

Besluit:

Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over 2020 en 2021 en de raad te informeren zodra het jaarverslag van 2022 is aangeboden.

Bestemmingsplan Liniestraat 2 te Kesteren

De initiatiefnemer is voornemens om aan de Liniestraat 2 te Kesteren de gronden in gebruik te gaan nemen ten behoeve van het uitbreiden van een bestaand agrarisch bedrijf. Op dit moment is voor deze locatie een woonbestemming opgenomen. Het bedrijf van de initiatiefnemer is momenteel gevestigd aan de Parallelweg 49b te Opheusden. Op deze locatie is bedrijfsuitbreiding onmogelijk. Zodoende heeft de initiatiefnemer het perceel aan de Liniestraat 2 voor ogen om de uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen. In het voorliggende plan wordt voldaan aan alle voorwaarden om mee te werken aan de wijziging.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Liniestraat 2 te Kesteren.
2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen zodat eenieder hiervan kennis kan nemen en eventueel een zienswijze hiertegen kan indienen.
3. Het college besluit de planschade afwentelingsovereenkomst aan te gaan.