Besluitenlijst 28 februari 2023

Tijd: 10:00 - 12:30 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Actualisering Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2019-2024

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de actualisatie van het Regionaal Programma Werklocaties 2019 – 2024.
 2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Addendum bij leveringsovereenkomst gas

Besluit:

 1. Het college besluit om het addendum voor het optiejaar 2030 te ondertekenen en toe te voegen aan de overeenkomst met Greenchoice Zakelijk NV.
 2. Het college besluit om deze verlengingsmogelijkheid toe te voegen aan het mandaat en volmacht van het management van de Fysieke Pijler.

Jaarplan Duurzaamheid 2023

Besluit:

 1. Het college besluit het jaarplan duurzaamheid 2023 vast te stellen.
 2. Het college besluit de raad in de eerste Bestuursrapportage 2023 voor te stellen om voor de dekking van het Jaarplan 2023 € 98.168 uit de reserve Duurzaamheid te onttrekken.
 3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Sociaal Statuut 2022 t/m 2025

Besluit:

 1. Het college besluit het geactualiseerd Sociaal Statuut voorlopig vast te stellen.
 2. Het college besluit het Lokaal Overleg te vragen in te stemmen met het geactualiseerd Sociaal Statuut.
 3. Het college besluit, na instemming van het Lokaal Overleg, het voorlopige besluit om te zetten in een definitief besluit.

Start van de implementatie van de intaketafel

Besluit:

 1. Het college neemt kennis van de start van de werkwijze intaketafel in een proeftuin.
 2. Het college besluit hiertoe éénmalig voor de duur van de proeftuin een bedrag van € 44.100 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve Omgevingswet en de gemeenteraad voor te stellen om bij de eerste Bestuursrapportage dit bedrag uit de reserve te onttrekken.
 3. Het college besluit wethouder Van Wolfswinkel als bestuurlijk opdrachtgever voor de proeftuinperiode intaketafel te benoemen.