Besluitenlijst 27 juni 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Ontwerpbestemmingsplan Nedereindsestraat 1 te Kesteren

Het voormalige politiebureau in Kesteren wordt herontwikkeld naar een huisartsenpraktijk voor maximaal 6 huisartsen en 12 appartementen. Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplan voorbereid en zijn er diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Het bestemmingsplan kan als ontwerp ter inzage worden gelegd. Indien geen zienswijzen worden ingediend, kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 1’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015.
3. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 1’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEnedereindsest1-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken.
4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kesteren, Nedereindsestraat 1’.
6. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Bestuursopdracht Programma Economie

In het coalitieakkoord is een economische koers beschreven op hoofdlijnen. Tegelijkertijd beschikt de gemeente nog niet over een (actueel) beleidsdocument specifiek voor lokale economie en werklocaties. De omgevingsvisie, die in 2022 door de raad is vastgesteld, bevat al wel de belangrijkste algemene kaders en principes voor ons beleid voor de lokale economie, maar vraagt nog wel om nadere uitwerking en concretisering. Ook de visie op recreatie en toerisme is verouderd en op onderdelen aan vervanging toe. Een actueel beleidsdocument voor de lokale economie en werklocaties is belangrijk om richting (en nadere concretisering) te geven aan (ruimtelijk-)economische vraagstukken en opgaven in onze gemeente en de inspanningen voor de komende jaren gericht uit te voeren. Door middel van uitwerking van een Programma Economie, waarbij ook de voor de economie relevante belanghebbenden worden betrokken, ontstaat een concrete en gedragen visie en actieprogramma om onze economische uitgangspositie te versterken en toekomstbestendig te maken. In de bestuursopdracht is de werkwijze om te komen tot een Programma Economie beschreven.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht Programma Economie.
2. Het college besluit een bedrag van € 45.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering en dit ten laste te brengen van de stelpost beleidsvoornemens. 
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Kennisnemen en reactie op het concept regio-arrangement Rivierenland Gelderse Puzzel

Gemeenten, waterschap, Rijk en provincie hebben veel plannen op het gebied van wonen, infrastructuur, natuur, landbouw, industrie, recreatie, energieopwekking en bedrijventerreinen. Maar onze ruimte is schaars en we moeten problemen oplossen op het gebied van stikstof, klimaat en woningbouw. Dit vraagt van de overheden in Gelderland om een eenduidige richting voor de komende 25 jaar. Deze zoektocht heet het Gelderse Puzzel-proces. Het regio-arrangement is het eindproduct van de eerste – agenderende – fase van het Gelderse Puzzelproces. Vanuit het regionale portefeuillehoudersoverleg Ruimte wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk meedacht over de inhoud van het Regio-arrangement.

Besluit:

Het college besluit kennis te nemen van het concept regio-arrangement Rivierenland Gelderse Puzzel (d.d. 13 juni 2023).

Ontwerp bestemmingsplan Bonegraafseweg 37a-41 te Ochten

Vanwege de wens om op het perceel Bonegraafseweg 37a-41 te Ochten de uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf mogelijk te maken is een bestemmingsplan opgesteld. Het planvoornemen is om een nieuwe kippenstal te realiseren met buitenuitloop. Daarnaast wordt het verplaatsen van de bedrijfswoning en het oprichten van een ei-automaat mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan. Voor de nieuw op te richten bedrijfswoning wordt de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer van de Bonegraafseweg overschreden. Hiervoor dient een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder te worden vastgesteld om een hogere geluidsbelasting te kunnen toestaan. Het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden kunnen ter inzage worden gelegd. Indien er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpplan, dan kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 37a-41’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2. Het college besluit, op basis van de bijlage ‘Toelichting onderdeel milieu’ d.d. 11-4-2023, dat het doorlopen van een m.e.r. procedure voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk is.
3. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015.
4. Het college besluit in te stemmen met het voornemen om hogere geluidgrenswaarden op grond van de Wet Geluidhinder vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbesluit.
5. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 37a-41’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpOCBonegraafsew41-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken. 
6. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 
7. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 37a-41’. 
8. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2022

Jaarlijks geeft de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Neder-Betuwe met haar jaarverslag het college en de raad inzicht over haar werkzaamheden.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag van de commissie bezwaarschriften over 2022. 
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Bestemmingsplan Dalwagen ongenummerd Dodewaard

Het bestemmingsplan ‘Dalwagen ongenummerd Dodewaard’ heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn een tweetal zienswijzen ingediend, welke zijn beantwoord in een zienswijzennota. De raad kan nu worden voorgesteld over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Dalwagen ongenummerd Dodewaard’;
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Dalwagen ongenummerd Dodewaard’;
3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.