Besluitenlijst 26 september 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: G.S. (Gerrit) Stam

Sociaal jaarverslag 2022

Jaarlijks wordt een sociaal jaarverslag van de gemeente Neder-Betuwe opgesteld dat beschikbaar is voor iedere geïnteresseerde.

Besluit:

Het college besluit het sociaal jaarverslag 2022 van de gemeente Neder-Betuwe vast te stellen.

Regio-arrangement FruitDelta Rivierenland

Gemeenten, waterschap, Rijk en provincie hebben veel plannen op het gebied van wonen, infrastructuur, natuur, landbouw, industrie, recreatie, energieopwekking en bedrijventerreinen. Maar onze ruimte is schaars en we moeten problemen oplossen op het gebied van stikstof, klimaat en woningbouw. Dit vraagt van de overheden in Gelderland om een eenduidige richting voor de komende 25 jaar. Deze zoektocht heet het Gelderse Puzzel-proces. Het regio-arrangement is het eindproduct van de eerste – agenderende – fase van het Gelderse Puzzel-proces. Het definitieve regio-arrangement FruitDelta Rivierenland ligt nu ter besluitvorming voor.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het regio-arrangement FruitDelta Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over het regio-arrangement FruitDelta Rivierenland vast te stellen.
3. Het college besluit het raadsvoorstel over het regio-arrangement Fruitdelta Rivierenland ter kennisname (voor wat betreft het regio-arrangement) en ter instemming (voor wat betreft de agenderende opgaven) aan de raad te zenden.