Besluitenlijst 25 juli 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg en G.S. (Gerrit) Stam
Afwezigen: S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Vaststellen controle protocol subsidies Sociale Pijler

Binnen het werkveld van de Sociale Pijler verstrekt de gemeente diverse subsidies. De te verstrekken subsidies worden voorzien van een beschikking waarin de bepalingen voor de definitieve vaststelling van de subsidies zijn opgenomen. Bij subsidies van meer dan € 50.000 wordt er ook een accountantsverklaring gevraagd om de subsidie definitief vast te stellen. Op dit moment beschikt de accountant van de subsidieontvanger echter niet over een door de gemeente Neder-Betuwe beschikbaar gesteld controle protocol. Dit controle protocol dient als normenkader voor de accountant van de subsidieontvanger.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met het controle protocol Neder-Betuwe voor te verstrekken subsidies vanuit de begrotingsprogramma’s 2 Openbare orde en veiligheid, 5 Wmo, jeugdzorg en participatiewet en 6 Onderwijs, sport en welzijn.

Pilots kleine groepen driemilieusvoorzieningen

Alle 7 jeugdhulpregio’s in Gelderland (G7) werken samen op het gebied van driemilieusvoorzieningen. Dit is een specialistische vorm van jeugdhulp waarbij een jeugdige verblijft in een instelling en daar onderwijs krijgt en dagbesteding heeft. De ambitie is om de driemilieusvoorzieningen kleinschaliger, gezinsgerichter vorm te geven en de vorm van jeugdhulp dichter bij de leefwereld van het kind en het gezin te brengen. Om dit doel te bereiken worden er verschillende pilots opgezet waarmee, binnen een afgebakende tijd, onderzocht kan worden wat wel en niet werkt. Omdat de daadwerkelijke kosten niet bekend zijn, zijn voorlopige tarieven vastgesteld. Het vaststellen van (voorlopige) tarieven valt niet onder het mandaat van de serviceorganisatie Regio Rivierenland. Daarom is hiervoor een apart besluit nodig van de deelnemende gemeenten.

Besluit:

Het college besluit in te stemmen met de pilots kleine groepen driemilieusvoorzieningen met bijbehorende voorlopige werktarieven.