Besluitenlijst 25 april 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezige: S.H.R. (Stefan) van Someren

Aanvraag incidentele subsidie Techniekdag 2023

VNO-NCW Midden organiseert samen met partners in Rivierenland, Achterhoek, De Liemers, Arnhem, Nijmegen en in Bocholt de Techniekdag om kinderen te enthousiasmeren voor techniek. In 2022 heeft VNO-NCW Midden in samenwerking met onder andere Riverland Tech Explorers de eerste Techniekdag Rivierenland georganiseerd. Elk jaar wil men de Techniekdag Rivierenland in een andere gemeente in Rivierenland laten plaatsvinden. Op 13 mei 2023 wordt Techniekdag Rivierenland georganiseerd bij A.Hak in Tricht, in gemeente West-Betuwe. De Techniekdag Rivierenland gaat bijdragen aan het vergroten van de kansen voor kinderen voor passend werk en stimuleert hun talentontwikkeling. Voor de kosten vraagt VNO-NCW Midden bijdrages van onder andere Ondernemers Coöperatie Tiel en de Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen van de technische branches en daarnaast aan alle gemeenten uit Regio Rivierenland.

Besluit:

1. Het college besluit een incidentele subsidie ter hoogte van € 2.420 toe te kennen aan VNO-NCW Midden ten behoeve van de Techniekdag 2023.
2. Het college besluit de kosten ten laste te laten komen van de exploitatie op kostenplaats 33100020 Lokaal economisch beleid.

Concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen

Er is een concept Nota van Uitgangspunten opgesteld waarin alle uitgangspunten en keuzemogelijkheden staan voor het opstellen van het omgevingsplan Kernen. Het hoofduitgangspunt is een beleidsneutrale omzetting van alle relevante regels naar het omgevingsplan. Echter gewijzigde beleidsinzichten, nieuw beleid (in bijv. de Omgevingsvisie) of veranderende wetgeving worden, indien mogelijk, door vertaald naar het omgevingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen.
2. Het college besluit de concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen in een opiniërende avond met de gemeenteraad te bespreken.

ICT - 2022 ENSIA Informatiebeveiliging, DigiD en SUWinet

Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning- en controlcyclus voor informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als uitgangspunt en maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het college meer overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het college beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Besluit:

1. Het college besluit de Collegeverklaring ENSIA 2022 vast te stellen.
2. Het college besluit de verantwoordingsrapportages BAG-BGT-BRO en WOZ vast te stellen.
3. Het college besluit de DBA-Schriftelijke bevestiging bij assurance-opdracht Collegeverklaring ENSIA 2022 te ondertekenen.
4. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.