Besluitenlijst 24 oktober 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein De Walenhoek

Voor de westelijke uitbreiding van de bedrijven Ojah en FruityLine is een bestemmingsplan voorbereid. Het gaat om een uitbreiding van bruto circa 5 ha aan de westzijde van het bestaande bedrijventerrein ‘De Walenhoek’, ten behoeve van circa 28.000 m2 BVO. Het bestemmingsplan wordt als ontwerp ter inzage gelegd, zodat een ieder een zienswijze kan indienen over het plan. Indien geen zienswijzen over het ontwerp worden ingediend, kan het plan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein De Walenhoek' en de daarbij behorende plandocumenten;
2. Het college besluit, op basis van de aanmeldnotitie m.e.r. d.d. 25-9-2023, dat het doorlopen van een m.e.r. procedure voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk is;
3. Het college besluit kennis te nemen van de adviezen m.b.t. externe veiligheid;
4. Het college besluit in te stemmen met de verantwoording van het Groepsrisico;
5. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015;
6. Het college besluit het bestemmingsplan 'Uitbreiding bedrijventerrein De Walenhoek' met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpOCwalenhwest-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken;
7. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
8. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan;
9. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststellen Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen

In het kader van het omgevingsplan Kernen is er een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd van het geldende beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving en van het plangebied. Deze inventarisatie is vastgelegd in het inventarisatiedocument omgevingsplan Kernen (bijlage). Op basis van het geïnventariseerde beleid en de nieuwe wetgeving is een Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen (NvU) opgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het “Eindverslag van de inspraak en vooroverleg concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen Neder-Betuwe”.
2. Het college besluit in te stemmen met de voorstellen in de Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van De Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Brief kadernota 2025 gemeenschappelijke regelingen

Het college wil dat de gemeente meer grip krijgt op de gemeenschappelijke regelingen. Neder-Betuwe is aangesloten bij tien gemeenschappelijke regelingen. Deze gemeenschappelijke regelingen leggen vóór 1 december een kaderbrief aan de raden voor. Met de brief aan de GR’en wil het college input meegeven aan de GR’en om de kaderbrief op te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit een brief met kaders voor het opstellen van de kaderbrief 2025 te versturen aan de gemeenschappelijke regelingen Regio Rivierenland, Avri, ODR, Werkzaak Rivierenland, Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland, Recreatieschap Neder-Rijn, Lek en Waal, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Industrieschap Medel. 
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Grondprijzenbrief 2024

Het college stelt jaarlijks de grondprijzenbrief vast, waarna deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad zodat deze in de gelegenheid wordt gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Besluit:

1. Het college besluit de grondprijzenbrief 2024 vast te stellen onder de voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen hierover ter kennis brengt aan het college.
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de grondprijzenbrief 2024.
3. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Mandaatbesluit gemeente Neder-Betuwe 2023

Het mandaatbesluit bepaalt wie bevoegd is besluiten te nemen of wie bevoegd is tot vertegenwoordiging van de gemeente. Van belang is dat dit overzicht actueel gehouden wordt. Het geactualiseerde mandaatbesluit ligt ter besluitvorming aan het college voor.

Besluit:

Het college besluit het 'Mandaatbesluit Neder-Betuwe 2023' vast te stellen.