Besluitenlijst 23 mei 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Ontwerpbestemmingsplan 'Kesteren, Pottemsche Veld'

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ‘eindverslag inspraak en vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan “Kesteren, Pottemsche Veld’;
2. Het college besluit in te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Pottemsche Veld;
3. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren Pottemsche Veld en de daarbij behorende documenten;
4. Het college besluit in te stemmen met het voornemen om hogere geluidgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen conform bijgevoegd ontwerpbeluit;
5. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren, Pottemsche Veld’ met planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEpottemveld‐ont1 en het ontwerpbesluit hogere geluidgrenswaarden Wet geluidhinder voor 6 weken ter inzage te leggen;
6. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan;
7. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan;
8. Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.