Besluitenlijst 22 augustus 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Nees van Wolfswinkel
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: A.J. (Jan) Kottelenberg

RET-convenant

De jeugdhulpregio Rivierenland heeft sinds 2021 een Regionaal Expert Team (RET) in de vorm van een pilot. Het RET is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders. Het doel van een RET is dat voor elke jeugdige, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, met urgentie passende hulp wordt georganiseerd. De pilot is eind 2022 afgelopen en positief geëvalueerd. Het RET krijgt nu een structureel karakter. Daartoe is een convenant met de deelnemende partijen opgesteld.

Besluit:

Het college besluit het RET-convenant vast te stellen.

Nadere subsidieregel verduurzamen woningen

De Nadere subsidieregeling voor de verduurzaming van koopwoningen in de gemeente Neder-Betuwe geeft invulling aan de wens van de raad om de in het verleden geheven precariogelden terug te laten vloeien naar de inwoners van de gemeente. Met deze regeling worden inwoners ondersteund bij het verduurzamen van hun woningen en het structureel verlagen van hun energielasten. De regeling is specifiek bedoeld voor woningeigenaren. Huurders worden via een andere regeling ondersteund.

Besluit:

1. Het college besluit de Nadere subsidieregeling voor de verduurzaming van koopwoningen in de gemeente Neder-Betuwe vast te stellen.
2. Het college besluit deze Nadere subsidieregel ter kennisname aan de raad aan te bieden.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt verzocht om € 2.000.000 (zegge: twee miljoen euro) uit de reserve duurzaamheid beschikbaar te stellen voor deze regeling.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Stopzetten papierinzameling door verenigingen

Het Algemeen Bestuur van Avri stelt voor om vanaf 1 januari 2024 volledig te stoppen met het inzamelen van papier via vrijwilligers van verenigingen. In de Algemene Bestuursvergadering van 10 oktober 2023 staat het definitieve besluit hierover op de agenda.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel inzake het stopzetten van papierinzameling door verenigingen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Subsidies Lokaal Investeringsfonds (LIF) 2022

In 2019 is het Lokaal Investeringsfonds (LIF) opgericht. Vanuit het LIF werden, tot en met 2022, projecten van lokale ondernemers(collectieven) gesubsidieerd die bijdragen aan lokale werkgelegenheid en economische structuurversterking. Dit voorstel betreft een besluit over de vaststelling van de subsidie van de laatste vier projecten: één project uit 2021 en drie projecten uit 2022.

Besluit:

1. Het college besluit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het project Banenmarkt A15 door Communicatieregisseurs te honoreren.
2. Het college besluit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het project Stichting Bedrijven Beveiliging Dodewaard door Stichting Bedrijven Beveiliging Dodewaard te honoreren.
3. Het college besluit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het project Promotie Werkgelegenheid Boomkwekerijen door JA Concepts & Elan Media te honoreren.
4. Het college besluit, in afwijking van artikel 7 eerste lid van de Nadere regel LIF, aan de firma VOF De Kat Angelino en de firma VOF Van der Lippe, uitstel te verlenen tot 29 februari 2024 voor het indienen van een aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het project Phytobac.

Programma Riolering en Water Neder-Betuwe

De gemeente wil naar een klimaatbestendig en water robuust Neder-Betuwe in 2050. In het ‘Beleidskader Klimaatadaptatie Neder-Betuwe (Lokale Adaptatie Strategie: LAS)’ is het toekomstbeeld Neder-Betuwe tot 2050 vastgelegd. Dit toekomstbeeld schetst een klimaatbestendig en water robuust Neder-Betuwe in 2050. Dit beleidskader is in december 2022 door de raad vastgesteld. In het nieuwe Programma Riolering en Water (hierna afgekort als PRW) legt de gemeente vast hoe binnen de gemeentelijke watertaken en de daaraan verbonden wettelijke zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater hier in de periode van 2024-2028 invulling wordt gegeven.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het Programma Riolering en Water 2024-2028.
2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het Programma Riolering en Water 2024-2028.
3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Economische rapportage gemeente Neder-Betuwe 2022

Sinds 2014 stelt de gemeente ieder jaar een economische rapportage op, de Monitor Economie. In de monitor rapporteert de gemeente over de ontwikkeling van de lokale economie in het afgelopen jaar. Het doel van de Monitor Economie is om het college en de raad te informeren over de actuele stand van zaken en dynamiek in de lokale economie van Neder-Betuwe op basis van feiten en cijfers. De voorliggende Monitor Economie betreft het rapportagejaar 2022. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de monitor via een raadsinformatiebrief, inwoners en ondernemers worden via een persbericht op de monitor geattendeerd. De monitor wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Besluit:

1. Het college besluit de Monitor Economie 2022 vast te stellen.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
3. Het college besluit de Monitor Economie 2022 op de website van de gemeente te publiceren en de bekendheid te vergroten via een persbericht.

Zienswijze bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van de GR Werkzaak stelt de raad in gelegenheid een zienswijze in te dienen bij de Bestuursrapportage 2023, waarin een (voordelige) tussentijdse begrotingswijziging wordt voorgesteld. Het voordeel wordt verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2023 van gemeente Neder-Betuwe.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel en concept-zienswijzebrief over de Bestuursrapportage 2023 van de GR Werkzaak Rivierenland.
2. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
3. Het college besluit de financiële consequenties via de tweede bestuursrapportage 2023 te verwerken in de gemeentelijke begroting.

Exploitatie-overeenkomst Centrumplan Ochten

Met de initiatiefnemer van de verplaatsing van de supermarkt aan het Van Drielplein naar de locatie van Stichting Ontmoetingscentrum Ochten (SOO) is overeenstemming bereikt door het aangaan van een Exploitatie-overeenkomst. Naast de bouw van een nieuwe supermarkt wordt er door SOO ook een nieuw dorpshuis gerealiseerd. De gemeente verplicht zich om de openbarre ruimte te herinrichten zodat sprake is van een modern dorpsplein en de oplossing van het waterprobleem. Initiatiefnemer voert een integrale planprocedure, zowel voor de supermarkt als SOO. Initiatiefnemer en SOO zijn wel zelf verantwoordelijk voor hun vergunningenproces en de bouw van ieders vastgoed. Om deze integrale ontwikkeling mogelijk te maken zijn extra middelen in 2024 benodigd.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de Exploitatie-overeenkomst Centrumplan Ochten.
2. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de navolgende overeenkomsten:
a. een overeenkomst voor de verkoop van de percelen van de voormalige burgemeesterswoning aan de Lambertus van Ingenstraat nr. 2 te Ochten, aan initiatiefnemer, zijnde sectie E, nrs 463 (gedeeltelijk) en 472 tegen een bedrag ad € 200.000 en deze verkoopopbrengst en de opbrengst ten goede laten komen van de financiële positie van het jaar 2024.
b. een overeenkomst voor de aankoop van SOO van het perceel nr sectie E nr 760 (ged) en 759 tegen een symbolisch bedrag ad € 1 e.e.a. conform aan/verkoopovereenkomsten en bijbehorende tekeningen.
3. Het college besluit in te stemmen met de verhoging van het investeringskrediet “herinrichting Van Drielplein Ochten” met € 645.000 en de extra kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn ten laste te brengen van de financiële positie.
4. Het college besluit in te stemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidieverstrekking aan SOO ter hoogte van € 540.000 en de raad voor te stellen dit bedrag ten laste te brengen van de financiële positie van het jaar 2024.
5. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ter vaststelling van de begrotingswijziging en met de raadsinformatiebrief.
6. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Vaststellen bestemmingsplan Betuwestraat Noord

Ten noorden van de Betuwestraatweg, tussen de Cuneraweg en de Rhenenseweg in Kesteren, wordt een plan ontwikkeld voor de realisatie van ruim 350 woningen, waarvan circa 250 appartementen, een kerk, een basisschool en gymzaal. Het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, hebben ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden is geen zienswijze ingediend, zodat dit besluit kan worden vastgesteld. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in een Zienswijzennota. Het bestemmingsplan kan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Besluit:

1. Het college besluit hogere geluidgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen conform het ontwerpbesluit.
2. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Betuwestraat Noord'.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Betuwestraat Noord’.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststellen bestemmingsplan en hogere grenswaarden ‘Kesteren, Pottemsche veld’

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ‘Kesteren, Pottemsche Veld’ hebben als ontwerp ter inzage gelegen. Over het ontwerpbestemmingsplan is van het waterschap Rivierenland een zienswijze ontvangen. Hierover is overleg gevoerd en is overeenstemming bereikt over alle door het waterschap ingediende punten. Het bestemmingsplan moet hiervoor op onderdelen worden aangepast. Het bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan kan met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden zijn geen zienswijzen ontvangen. De hogere grenswaarden kunnen derhalve worden vastgesteld

Besluit:

1 Het college besluit hogere geluidgrenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen conform bijgevoegd conceptbesluit.
2 Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Kesteren, Pottemsche veld’.
3 Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kesteren, Pottemsche veld’.
4 Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststellen bestemmingsplan Kesteren, Vicuslaan 2

Vanwege een groeiend aantal leerlingen bestaat de behoefte om de school Pantarijn uit te breiden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie. De school wordt aansluitend aan de bestaande bebouwing uitgebreid. Het naastgelegen perceel tussen de bestaande school en de Hoofdstraat is aangekocht. Dit biedt ruimte voor de uitbreiding van de school en het vergroten van het schoolplein, de auto- en fietsparkeervoorzieningen en sportvoorzieningen. Daarnaast is ruimte voorzien voor waterberging in de plannen. Met de uitbreiding ontstaat een toekomstbestendig schoolgebouw met bijbehorende buitenruimte.

Besluit:

1. Het college besluit hogere grenswaarden vast te stellen voor de school aan Vicuslaan 2 in Kesteren.
2. Het college besluit In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Kesteren, Vicuslaan 2’.i
3. Het college besluit geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.
4. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan ‘ Kesteren, Vicuslaan 2’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEvicuslaan2-vst1.
5. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Bestuursopdracht ommetje Casterhoven

Het is bestuurlijk wenselijk (te onderzoeken) om een ommetje, waarin opgenomen een wandelbrug in de wijk Casterhoven, te realiseren van ongeveer 1,50 meter breed. De wandelroute en wandelbrug zijn bedoeld voor wandelaars, hondenbezitters, rolstoelen en kinderwagens, maar niet voor fietsen en auto’s. De brug wordt aangelegd over de A-watergang Casterhoven met aansluitend een wandel/struinpad richting de Hoofdstraat. Het verzoek valt binnen het coalitie akkoord. Doel is het stimuleren van wandelen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht ommetje Casterhoven.
1. Het college besluit de kosten ten laste te brengen van kostenplaats: 38200010 Bouwgrondexploitatie Casterhoven.