Besluitenlijst 21 maart 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Beleidsregel plussenbeleid

Vanuit het provinciale beleid is het vereist om een gemeentelijk ‘plussenbeleid’ op te stellen. In dit plussenbeleid is opgenomen welke ‘plusmaatregelen’ kunnen worden genomen bij uitbreidingen van niet-grondgebonden veehouderijen. Deze maatregelen moeten worden genomen bij uitbreidingen van meer dan 500 m2 waarbij een bestemmingsplanherziening nodig is. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, milieu en dierenwelzijn. Met het vaststellen van dit beleid wordt een beleidskader opgesteld waarbinnen duurzame uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderijen mogelijk wordt gemaakt met het toepassen van plusmaatregelen. De spelregels hiervoor zijn in de beleidsregel opgenomen.

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de beleidsregel Plussenbeleid gemeente Neder-Betuwe.
 2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan 'De Bonegraaf-Oost te Dodewaard'

Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bonegraaf-Oost is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Er zijn 6 zienswijzen ingediend die leiden tot enkele wijzigingen in het plan.

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘De Bonegraaf-Oost te Dodewaard’.
 2. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'De Bonegraaf-Oost te Dodewaard'.
 3. Het college besluit om het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarlijkse bijdrage aan het Bureau Toerisme 2023

In 2003 hebben de gemeenteraden van de regio gemeenten besloten een Bureau Toerisme (voorheen Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland) op te richten ter vervanging van de VVV’s. De bijdrage is vastgesteld op € 1,06 per inwoner plus de jaarlijkse indexatie sinds 2022.

Besluit:

 1. Het college besluit het Jaarplan van Bureau Toerisme vast te stellen.
 2. Het college besluit de bijdrage van € 1,06 per inwoner plus de jaarlijkse indexatie toe te kennen aan Bureau Toerisme.
 3. Het college besluit de bijdrage van de gemeente te verhogen met €4.000 tot € 30.000 en dit ten laste van de stelpost prijsstijgingen te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2023.

Vaststelling uitvoeringsplan P&H 2023

In het kader van het Preventie- en Handhavingsplan Neder-Betuwe 2022-2024 wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld door het integrale kernteam alcoholmatiging.

Besluit:

 1. Het college besluit het uitvoeringsplan 2023 van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Gemeente Neder-Betuwe 2022 - 2024 vast te stellen.
 2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2022

Iedere gemeente is verplicht jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de Basisregistratie personen (BRP) en de reisdocumenten. Het onderzoek gebeurt door middel van een zelfevaluatie. Het college van burgemeester en wethouders zijn verantwoordelijk voor de verschillende onderdelen en moeten daarom op de hoogte zijn van de resultaten. De uittreksels met de resultaten moeten voor 30 april 2023 toegestuurd worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Besluit:

 1. Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2022.
 2. Het college besluit in te stemmen met het toesturen van deze resultaten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatiebeveiligingsbeleid 2023 - 2026

Het ‘informatiebeveiligingsbeleid 2023-2026’ van gemeente Neder-Betuwe vervangt het eerder vastgestelde ‘Informatiebeveiligingsbeleid’. Informatiebeveiligingsbeleid is voor de gemeente een belangrijk instrument om kaders te scheppen voor de informatiebeveiliging van de gemeente. De gemeente is een informatie verwerkende organisatie en heeft op het gebied van informatiebeveiliging taken en verantwoordelijkheden die dienstbaar zijn aan een goede bedrijfsvoering en daarmee een vertrouwenswaardige dienstverlening aan haar burgers.

Besluit:

Het college besluit het ‘Informatiebeveiligingsbeleid 2023-2026’ vast te stellen.