Besluitenlijst 21 februari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Werkprogramma ODR 2023

De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verzorgt voor onze gemeente de Vergunningen, Toezicht- en Handhavingstaken (VTH-taken) op het gebied van bouwen en milieu. De afspraken hierover zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Onderdeel van deze DVO is een jaarlijks op te stellen werkprogramma.

Besluit:

 1. Het college besluit het werkprogramma van de gemeente Neder-Betuwe/ Omgevingsdienst Rivierenland voor het jaar 2023 vast te stellen.
 2. Het college besluit het werkprogramma informatief ter kennis te brengen aan de gemeenteraad en de provincie Gelderland.
 3. Het college besluit de meerkosten van dit werkprogramma mee te nemen in de voorbereiding van de eerste bestuursrapportage 2023 ten laste van de stelpost prijsstijgingen.

Dienstverleningsovereenkomst Avri-IBOR 2023

Avri IBOR voert voor de gemeente een groot deel van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte uit. De operationele afspraken voor deze uitvoeringswerkzaamheden zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze DVO is geactualiseerd voor de uitvoering in 2023. In de nieuwe DVO is een nieuwe overlegstructuur opgenomen waardoor Gemeente Neder-Betuwe de afstemming met Avri versterkt. In het groeiseizoen vindt maandelijks overleg plaats tussen vakspecialisten en de accounthouder waarbij inhoudelijke thema’s, voortgang en financiën worden besproken.

Besluit:

Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Avri IBOR - gemeente Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.

Indienen suppletieverzoek conventionele explosieven 2022

Het Rijk biedt de mogelijkheid om een tegemoetkoming van 68% over het jaar 2022 aan te vragen voor gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven (CE). De aanvraag hiertoe moet vergezeld gaan van een raadsbesluit, waarin de totale uitgaven die in 2022 zijn gemaakt staan vermeld.

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een suppletieverzoek in te dienen betreffende de kosten van onderzoek en het opruimen van conventionele explosieven (CE) in het jaar 2022.
 2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Inventarisatiedocument omgevingsplan Kernen

Een inventarisatie is in principe de eerste stap van het proces om te komen tot een omgevingsplan. Het is belangrijk om te weten wat de actuele situatie is van het plangebied. Hiertoe is een veld- en beleidsinventarisatie uitgevoerd en is een document opgemaakt. Het inventarisatiedocument is conform het Plan van Aanpak Omgevingsplan Kernen en in overleg met de adviseurs van diverse beleidsvelden tot stand gekomen. Het document vormt een goede basis voor de nu op te stellen Nota van Uitgangspunten.

Besluit:

Het college besluit het inventarisatiedocument omgevingsplan Kernen voor kennisgeving aan te nemen en voor zover nodig vast te stellen.

Ontwerp bestemmingsplan ‘IJzendoorn Keizerstraat 5a-5c’

Aan de Keizerstraat 5a en 5b te IJzendoorn bevinden zich twee woningen. Initiatiefnemer is voornemens om het woonrecht van woning 5b te verplaatsen naar een locatie direct ten westen van de woning 5a. Het gebouw, nu aangeduid als 5b, zal als bijgebouw gaan dienen, ondergeschikt aan woning 5a. Daarnaast ziet het plan toe op het slopen van de schuur die nu aangeduid is als nummer 5c. Hiervoor in de plaats is een nieuwe woning beoogd inclusief een ontsluiting aan de Keizerstraat. Het aantal wooneenheden blijft gelijk.

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘IJzendoorn, Keizerstraat 5a-5c’ en de daarbij behorende plandocumenten;
 2. Het college besluit geen inspraak toe te passen als bedoeld in de Participatie- en Inspraakverordening Neder-Betuwe 2015.
 3. Het college besluit het bestemmingsplan ‘IJzendoorn, Keizerstraat 5a-5c’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpYZkeizerstr5a5c-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken.
 4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
 5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
 6. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Startnotitie voor de actualisatie van het Programma Riolering en Water 2024-2028

De gemeente moet het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan 2019-2023 actualiseren. In het plan staat hoe de gemeente haar wettelijke zorgplichten voor afval- hemel- en grondwater over de looptijd invult en wat er daarbij van onze inwoners verwacht wordt. Het nieuwe plan wordt voorbereid en geschreven in een vorm die aansluit op de transitie van de huidige wetgeving naar de nieuwe Omgevingswet. Het plan gaat daarom ook een andere naam krijgen, namelijk ‘Programma Riolering en Water 2024-2028’.

Besluit:

Het college besluit de startnotitie vast te stellen.

Wijzigingsplan Liniestraat 46 Ochten

Aan de Liniestraat 46 te Ochten bevindt zich een agrarische bouwperceel in de kern Ochten. Initiatiefnemer is voornemens zijn bedrijf te staken en wil de agrarische bestemming wijzigen naar wonen. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen. In voorliggend plan wordt voldaan aan alle voorwaarden om mee te werken aan een wijziging.

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Liniestraat 46 te Ochten.
 2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen zodat een ieder hiervan kennis kan nemen en eventueel een zienswijze hiertegen kan indienen.
 3. Het college besluit de planschade afwentelingsovereenkomst aan te gaan.

Woondeal Rivierenland en het woningbouwprogramma

De acht gemeenten in de regio Rivierenland hebben met de provincie Gelderland bindende afspraken gemaakt over de woningbouw tot 2030, die zijn vastgelegd in de ‘Regionale woondeal 2022-2030 Regio Rivierenland’ (verder genoemd ‘Woondeal Rivierenland’).

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de ‘Regionale woondeal 2022-2030 Regio Rivierenland’.
 2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.
 3. De burgemeester besluit wethouder van Wolfswinkel volmacht te verlenen om de ‘Regionale woondeal 2022-2030 Regio Rivierenland’ te ondertekenen.