Besluitenlijst 20 juni 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en G.S. (Gerrit) Stam
Afwezig: N. (Nees) van Wolfswinkel

Deelname Destidata

Vanuit de regionale opgaven Recreatie & Toerisme is de behoefte uitgesproken om het toeristisch aanbod visueel in beeld te hebben. Destidata is een tool voor overheden die deze mogelijkheid biedt. Via een combinatie van basis en eigen GIS-data kunnen de verbanden in het toeristisch aanbod in de regio worden geanalyseerd. Er is nu de mogelijkheid voor regiogemeenten om in te stappen in een pilotperiode van twee jaar met voordelige voorwaarden. Na de pilotperiode kan de meerwaarde van Destidata voor de regio en de gemeente worden geëvalueerd.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de deelname aan Destidata voor een pilot periode van twee jaar.
2. Het college besluit de deelname aan Destidata na 2 jaar te evalueren.

Deelname Europees subsidieprogramma LEADER

LEADER is een subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling van de Europese Unie (EU). LEADER maakt het mogelijk om van onderop (‘bottom-up’) projecten van initiatiefnemers uit de regio te financieren die bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van het platteland. Regio Rivierenland ziet kansen en een meerwaarde voor de LEADER-werkwijze. Daarom hebben de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, Maasdriel en Zaltbommel zich samen met het waterschap Rivierenland begin 2023 bij de provincie Gelderland kandidaat gesteld als potentieel LEADER-gebied Rivierenland (gemeente West Maas en Waal heeft gekozen voor een ander LEADER-gebied). Om daadwerkelijk tot LEADER-gebied benoemd te kunnen worden, moet er uiterlijk 30 juni 2023 een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) ingediend worden bij de provincie. De LOS van Rivierenland is opgesteld door het gebied, met input van bewoners, ondernemers, organisaties en overheden.

Besluit:

1. Het college besluit de Lokale Ontwikkelstrategie (LOS) van Regio Rivierenland voor deelname aan LEADER 2024 - 2027 te onderschrijven.
2. Het college besluit in te stemmen met deelname van de gemeente aan de LEADER aanvraag van FruitDelta Rivierenland.
3. Het college besluit in te stemmen met het voorstel van FruitDelta Rivierenland om de beheerkosten van LEADER ten laste te brengen van het bestaande regionale werkbudget voor de drie speerpunten van het Regionaal Economische Ambitiedocument 2022-2026.
4. Het college besluit in te stemmen met het voorstel van FruitDelta Rivierenland voor de drie opties voor het organiseren van de gemeentelijke bijdrage binnen het publieke financieringsdeel van de LEADER.
5. Het college besluit in te stemmen met de intentieverklaring voor de (incidentele) gemeentelijke bijdrage aan LEADER aanvragen van initiatiefnemers uit de eigen gemeente.
6. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Uitvoering APPA per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 stopt APG met de APPA uitvoering. Dit betekent dat de uitvoering voor de APPA Pensioenen, het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum en de uitvoering van de bovenwettelijke uitkeringsregelingen elders ondergebracht moet worden vanaf 1 januari 2024 (of eerder indien mogelijk/haalbaar).

Besluit:

1. Het college besluit de uitvoering voor de APPA Pensioenen, het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum en de uitvoering van de bovenwettelijke uitkeringsregelingen per 1 januari 2024 (of eerder indien mogelijk/haalbaar) onder te brengen bij Visma Idella.
2. Het college besluit de reeds lopende pensioenuitkeringen van voormalig wethouders en/of nabestaanden per 1 januari 2024 (of eerder indien mogelijk/haalbaar) voor de volledige uitvoering inclusief maandelijkse uitbetalingen onder te brengen bij Visma Idella.

Ontwerp bestemmingsplan Ochten, Bonegraafseweg 3

Aan de Bonegraafseweg 3 in Ochten heeft initiatiefnemer het voornemen om de bestaande woning te herbouwen en zes nieuwe woningen te realiseren. Binnen het perceel is één woning toegestaan. De beoogde ontwikkeling past daarmee niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel ruimtelijk aanvaardbaar is op de locatie, kan medewerking worden verleend aan een herziening van het bestemmingsplan. Voor de nieuw op te richten woningen wordt de geluidbelasting als gevolg van het wegverkeer van de Bonegraafseweg overschreden. Hiervoor dient een besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder te worden vastgesteld. Het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden kunnen ter inzage worden gelegd. Indien er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpplan, dan kan het bestemmingsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 3’.
2. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarde Wet geluidhinder’.
3. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 3’ en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder’ gedurende zes weken ter inzage te leggen zodat een ieder hiervan kennis kan nemen, en eventueel een zienswijze hiertegen kan indienen.
4. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 3’.
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Regionale implementatie gewijzigde Wgr

Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Het gevolg daarvan is dat alle gemeenschappelijke regelingen uiterlijk op 1 juli 2024 gewijzigd moeten zijn, om de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. In regio Rivierenland hebben alle betrokkenen een efficiënt regionaal proces ontworpen, dat overzicht en duidelijkheid creëert voor raden, bestuurlijke en administratieve drukte voorkomt en bijdraagt aan eenduidige uitgangspunten. Alle gemeenschappelijke regelingen waarin Neder-Betuwe deelneemt, kunnen profiteren van dit gezamenlijke proces. Voor het proces is een startnotitie opgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het integrale proces voor de wijziging van de gemeenschappelijke regelingen, zoals verwoord in de Startnotitie regionale aanpak implementatie Wgr Rivierenland, in het bijzonder: 
• de doelstelling en de uitgangspunten van het regionale proces (hoofdstuk 2 van de startnotitie); 
• de governance van het proces en de samenstelling van de gremia (hoofdstuk 5 van de startnotitie); 
• de fasering van het proces en de planning (hoofdstukken 4 en 6 van de startnotitie); 
• de samenhang met het Plan van Aanpak Regionale Samenwerking (hoofdstuk 3 van de startnotitie).
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.