Besluitenlijst 19 september 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg en S.H.R. (Stefan) van Someren
Afwezigen: G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Ontwerp wijzigingsplan Kerkstraat 30 Kesteren

Op het perceel Kerkstraat 30 in Kesteren staat nu een woning. Met voorliggend wijzigingsplan wil initiatiefnemer een extra woning mogelijk maken op het perceel. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Kesteren, Kerkstraat 30.
2 Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen zodat een ieder hiervan kennis kan nemen, en eventueel een zienswijze hiertegen kan indienen.
3. Het college besluit de planschadeafwentelingsovereenkomst aan te gaan.