Besluitenlijst 18 juli 2023

Tijd: 10:30 - 12:30 uur
voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg en G.S. (Gerrit) Stam
Afwezigen: S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) serviceorganisatie Regio Rivierenland

Per 1 juli 2023 treden de nieuwe raamwerkovereenkomsten met de zorgaanbieders voor Wmo en jeugdhulp in werking. Vanaf die datum gaat ook een nieuwe dienstverleningsovereenkomst in met de serviceorganisatie Wmo/jeugd van de Regio Rivierenland. Op grond van deze dienstverleningsovereenkomst voert de serviceorganisatie het contractbeheer en leveranciersmanagement uit namens de gemeenten Neder-Betuwe, West-Betuwe, West Maas en Waal, Culemborg, Buren, Tiel. De serviceorganisatie voert deze taken ook deels uit voor de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel, waar dit het segment van intramurale jeugdhulp betreft. De serviceorganisatie voert de genoemde taken uit conform de doelstellingen en uitgangspunten uit de inkoopstrategie, die in juni 2021 is vastgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst Wmo en jeugd 2023 met de Regio Rivierenland vast te stellen en deze met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 juli 2023.
2. Het college besluit de huidige Dienstverleningsovereenkomst Wmo en jeugd met de Regio Rivierenland te beëindigen per 1 juli 2023.
3. Het college besluit de verwerkersovereenkomst DVO Wmo/jeugd Rivierenland vast te stellen.
4. Het college neemt kennis van het organisatieplan van Serviceorganisatie Wmo/jeugd Rivierenland.
5. Het college besluit de benodigde structurele extra kosten van € 24.278 vanaf 2024 te verwerken in de tweede bestuursrapportage 2023.
6. Het college draagt zorg voor gemeentelijke uniforme mandaat- en volmachtbesluiten ten behoeve van een efficiënte en uniforme uitvoering van de in de DVO opgesomde diensten door opdrachtnemer.