Besluitenlijst 17 oktober 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen

Ontwerpbestemmingsplan Rijnbandijk 5 te Opheusden

Het voorliggende bestemmingsplan ziet op de omzetting van de bestemming ‘Groen’ naar een reguliere woonbestemming. Hierbij zal de mogelijkheid ontstaan om één vrijstaande woning te realiseren, die wordt ontsloten aan de Koningstraat.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnbandijk 5, Opheusden’ en de daarbij behorende documenten.
2. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijnbandijk 5, Opheusden’ met planidentificatie ‘NL.IMRO.1740.bpOPrijnbandijk5-ont1’ voor 6 weken ter inzage te leggen.
3. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
4. Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan.
5 Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststelling bestemmingsplan Ochten, Bonegraafseweg 3

Aan de Bonegraafseweg 3 in Ochten heeft initiatiefnemer het voornemen om de bestaande woning te herbouwen en zes nieuwe woningen te realiseren. Binnen het perceel is één woning toegestaan. De beoogde ontwikkeling past daarmee niet in het geldende bestemmingsplan. Omdat het initiatief wel ruimtelijk aanvaardbaar is op de locatie, kan medewerking worden verleend aan een herziening van het bestemmingsplan.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan ‘Ochten, Bonegraafseweg 3’.
2. Het college besluit om een hogere grenswaarde vast te stellen voor de woningen, conform het ontwerp- hogere grenswaardenbesluit.
3. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Ochten, Bonegraafseweg 3”.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.