Besluitenlijst 17 januari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Decembercirculaire 2022

De decembercirculaire 2022 geeft financiële informatie over het verloop van de uitkering uit het gemeentefonds. Over het algemeen kan gezegd worden dat deze decembercirculaire voor Neder-Betuwe zich hoofdzakelijk beperkt tot enerzijds incidentele compensatie middelen voor het jaar 2022 en anderzijds een correctie vanuit het rijk die heeft geleid tot een negatief financieel effect vanaf 2023. De decembercirculaire 2022 wordt verwerkt in de jaarstukken 2022 (jaarschijf 2022) en in de eerste bestuursrapportage 2023 (vanaf jaarschijf 2023).

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het in de decembercirculaire opgenomen verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2022, begrotingjaar 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de decembercirculaire 2022 te verwerken in de jaarstukken 2022 (jaarschijf 2022) en de eerste bestuursrapportage 2023 (vanaf jaarschijf 2023).
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Nadere regels begraafplaatsen 2023

Er is aanleiding om de nadere regels voor de begraafplaatsen Neder-Betuwe aan te passen zodat een begraving van een foetus niet alleen mogelijk is met een verklaring van een arts, maar voortaan ook met een verklaring van een verloskundige.

Besluit:

Het college besluit de ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Neder-Betuwe 2023’ vast te stellen.