Besluitenlijst 16 mei 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Jaarstukken 2022 GGD Gelderland-Zuid

De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid (GGD) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van GGD Gelderland-Zuid. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de concept-jaarrekening en het concept-jaarverslag van GGD Gelderland-Zuid. 
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022 van de VRGZ. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. 

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en begroting 2024 van GGD Gelderland-Zuid. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begrotingswijziging en begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 en de conceptbegroting 2024 van GGD Gelderland-Zuid. 
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begrotingswijziging 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 VRGZ

De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023, de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van de VRGZ. Het Dagelijks Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023, de conceptbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2022 Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de Jaarstukken 2022. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken. 

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld over een zienswijze op de Jaarstukken 2022 van Regio Rivierenland.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Regio Rivierenland

Het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 van Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om een zienswijze op de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 van Regio Rivierenland in te dienen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Begroting 2024 Werkzaak Rivierenland

De gemeenteraad wordt door het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting. 

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de (concept) Begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland. 
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
3. Het college besluit voor de verwerking van de financiële consequenties in de gemeentelijke begroting de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Aanwijsbesluit parkeerverbod grote voertuigen artikel 5.8 APV

Het college wijst opnieuw aan waar er 's avonds en in het weekend in Kesteren en Dodewaard niet door grote voertuigen geparkeerd mag worden. Deze nieuwe aanwijzing was juridisch noodzakelijk door een wijzing van de APV en is daarnaast nodig in verband met de uitbreiding van deze dorpen. Op voorgenomen besluiten hierover zijn geen zienswijzen ingediend.

Besluit:

 1. Het college besluit:
  a) aan te wijzen alle wegen en plaatsen binnen de bebouwde kom of kommen van de kern Kesteren als aangewezen plaats of weg, zoals bedoeld in artikel 5.8, eerste en tweede lid APV, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.
  b) dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 1. van dit besluit, niet geldt voor:
  • Panhuizerweg;
  • Hogeveldseweg;
  • Batterijenweg;
  (m.u.v. het gedeelte ter hoogte van de haaksparkeervakken (FTH-groep); deze parkeervakken zijn m.n. in het weekend en op koopavonden noodzakelijk voor het parkeren van bezoekers);
  • Industrieweg;
  • Broekdijk (insteekweg Broekdijk 24 t/m 38, bij bedrijventerrein);
  c) dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 1. niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur;
  d) aan dit besluit uitvoering te geven door middel van het plaatsen van borden bij de grenzen van het gebied waarin niet geparkeerd mag worden (voor zover dat deze er nog niet staan).
 2. Het college besluit:
  a) aan te wijzen alle wegen en plaatsen binnen de bebouwde kom of kommen van de kern Dodewaard als aangewezen plaats of weg, zoals bedoeld in artikel 5.8, eerste en tweede lid APV, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.
  b) dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 1. van dit besluit, niet geldt voor:
  • Industrieweg (uitsluitend in de vakken);
  • Nobelweg;
  • Voorenswei;
  • Edisonring;
  • Houtmanskampweg;
  c) dat de aanwijzing, zoals bedoeld onder 2. van dit besluit, niet geldt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur;
  d) aan dit besluit uitvoering te geven door middel van het plaatsen van borden bij de grenzen van het gebied waarin niet geparkeerd mag worden (voor zover dat deze er nog niet staan).
 3. Het college besluit: de “aanwijzingsbesluiten plaatsen en wegen verbod parkeren grote voertuigen gemeente Neder-Betuwe 2008” (Dodewaard en Kesteren) in te trekken.

Ontwerp wijzigingsplan Zandvoort 2 te Dodewaard

Het plangebied betreft een voormalig agrarisch bedrijf aan De Zandvoort 2 in Dodewaard. Op het perceel staat de voormalige boerderij, bestaande uit een voorhuis en achterliggende deel. Omdat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, wordt de bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Met het voorliggende plan blijft het cultuurhistorisch waardevol pand (de huidige bedrijfswoning, het hoofdgebouw) behouden. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van bestaande agrarische bebouwing gesloopt waardoor het cultuurhistorische karakter van de bestaande woning beter tot zijn recht komt en er een kwaliteitsslag wat betreft de uitstraling van het perceel kan worden behaald. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan Dodewaard, Zandvoort 2.
2. Het college besluit het ontwerp-wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen zodat een ieder hiervan kennis kan nemen en eventueel een zienswijze hiertegen kan indienen.

Veegbesluit Omgevingswet

Als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zijn er een aantal regelingen en beleidsregels die juridisch-technisch aangepast of ingetrokken moeten worden. Op inhoud wijzigen de regelingen en beleidsregels niet. Daarnaast is er een actualisatieslag gemaakt, waardoor regelingen en beleidsregels ingetrokken kunnen worden. 

Besluit:

1. Het college besluit de volgende regelingen en beleidsregels per direct in te trekken: 
1.1 Aanwijzingsbesluit aanplakborden gemeente Neder-Betuwe 2008; 
1.2 Beheerplan Gladheidbestrijding 2016-2021; 
1.3 Beleidskader ‘bijgebouwen bij woningen in de kernen’; 
1.4 Nadere regel gebouwsubsidie voor dorpshuizen gemeente Neder-Betuwe 2020-2022; 
1.5 Nadere regel subsidie energiebesparende maatregelen woningen gemeente Neder-Betuwe; 
1.6 Visie recreatie en toerisme. 
2. Het college besluit de volgende beleidsregel in te trekken gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet: 
2.1 Kruimelgevallenbeleid gemeente Neder-Betuwe. 
3. De burgemeester besluit de volgende beleidsregel te wijzigen gelijktijdig met inwerkingtreding van de Omgevingswet: 
3.1 Beleidsregels wet aanpak woonoverlast.

Aanbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen

De gemeente is verantwoordelijk voor de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen waarbij sprake is van significant gebruik en dito vervuiling. Per 1 januari 2024 moet via een Europese aanbesteding daarvoor een schoonmaakbedrijf worden verworven. Aanleiding vormen de aflopende contracten met Vos Food & Cleaning uit Zaltbommel en schoonmaakbedrijf Hof uit Kesteren. Met Werkzaak Rivierenland zijn tot en met 31 december 2025 schoonmaakovereenkomsten aangegaan voor het gemeentehuis in Opheusden en de gemeentewerf in Kesteren. Anders ligt het voor de schoonmaak door Werkzaak Rivierenland van de sporthallen De Eng in Dodewaard en De Linie in Ochten en gymzaal Echteld die tot en met 31 december 2023 is gegund. Door gebrek aan personele capaciteit kan Werkzaak Rivierenland voor laatstgenoemde binnensportaccommodaties vanaf 1 januari 2024 niet langer in de schoonmaak voorzien. Dit betekent dat deze drie binnensportaccommodaties in de nieuwe (Europese) aanbesteding moeten worden meegenomen. Tot en met 31 december 2025 blijft Werkzaak Rivierenland volgens de lopende schoonmaakovereenkomst wel verantwoordelijk voor de schoonmaak van het gemeentehuis in Opheusden en de gemeentewerf in Kesteren.

Besluit:

Het college besluit de aanbestedingsdocumenten vast te stellen voor de Europese aanbesteding van de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen.