Besluitenlijst 14 maart 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Beleidsregels leerlingenvervoer 2023

Besluit:

 1. Het college besluit de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Neder-Betuwe 2023 vast te stellen.
 2. Het college besluit de Beleidsregels leerlingenvervoer Neder-Betuwe 2020 in te trekken.

Nadere subsidieregel energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2022

Besluit:

 1. Het college besluit de ‘Nadere subsidieregel energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2022’ en het aanvraagformulier voor deze Nadere regel vast te stellen.
 2. Het college besluit bij toepassing van de hardheidsclausule wethouder van Dijkhuizen te mandateren om beslissingen te nemen tot en met een bedrag van € 2.000.
 3. Het college besluit de ontvangen middelen uit het Winterfonds volledig ter beschikking te stellen voor de te verstrekken subsidie energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2022.
 4. Het college besluit het bedrag van € 119.000 budgettair neutraal te verwerken in de eerste Bestuursrapportage 2023.

Vaststelling bestemmingsplan Poort van Ochten

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de zienswijze van Rijkswaterstaat.
 2. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de brief van de provincie Gelderland.
 3. Het college besluit kennis te nemen van het Externe veiligheidsadvies van de ODR en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
 4. Het college besluit in te stemmen met de verantwoording van het Groepsrisico en accepteert het restrisico.
 5. Het college besluit in te stemmen met het onderzoek stikstofdepositie.
 6. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Poort van Ochten’.
 7. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Vaststelling wijzigingsplan Dalwagen 4 in Dodewaard

Besluit:

 1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan ‘Dodewaard Dalwagen 4’.
 2. Het college besluit het wijzigingsplan ‘Dodewaard, Dalwagen 4’ ongewijzigd vast te stellen.