Besluitenlijst 14 februari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Benoemingsbesluit secretaris voor de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften

Met het oog op de vervanging van de tijdelijke inhuurkrachten is het noodzakelijk om een vaste secretaris van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften en een plaatsvervangend secretaris aan te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit mevrouw Angela van der Linden te benoemen als secretaris van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.
2. Het college besluit mevrouw Gerda van de Pol, Administratief juridisch medewerker van de Bedrijfsvoeringpijler van Team Juridische zaken, te benoemen als plaatsvervangend secretaris van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Beslissing op bezwaar besluit planschade wijzigingsplan Welysestraat 21c, Dodewaard

In verband met de vaststelling en inwerkingtreding van het wijzigingsplan ‘Welysestraat 21a te Dodewaard’ is op aanvraag aan belanghebbenden een tegemoetkoming in planschade toegekend van € 750. Naar aanleiding van dit besluit heeft Van Goud advocaten namens belanghebbenden, bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft advies uitgebracht en geadviseerd om het bezwaar ongegrond te verklaren, het bestreden besluit in stand te laten en het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Besluit:

1. Het college besluit om met overneming van het advies van de Commissie bezwaarschriften, het bestreden besluit inzake planschade Welysestraat 21c te Dodewaard in stand te laten.
2. Het college besluit om de beslissing op bezwaar vast te stellen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

De periode van de huidige kadernota veiligheid (2019-2022) is afgelopen. Lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen maken een nieuwe Kadernota (2023-2026) noodzakelijk. In deze nieuwe kadernota worden prioriteiten benoemd die passen bij het huidige veiligheidsbeeld en de verschillende ontwikkelingen op het brede terrein van veiligheid. De kadernota dient door de raad te worden vastgesteld. Op basis van de kadernota wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Op het niveau van de gezagsdriehoek De Waarden is afgesproken om naast een lokaal plan ook een gezamenlijk beleidsplan voor de 7 gemeenten (Zaltbommel, Maasdriel, West-Betuwe, Culemborg, Tiel, Buren en Neder-Betuwe) voor te bereiden. Hierin worden de 4 prioriteiten binnen de samenwerkende gemeenten vastgelegd.

Besluit:

1. Het college besluit het Jaarplan Veiligheid 2023 vast te stellen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel over de Kadernota Integrale Veiligheid 2023-2026, het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 De Waarden en het Jaarplan Veiligheid 2023 vast te stellen.
3. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden 2022-2023

Het Rijk stelt een specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden (Oekraïense leerlingen) beschikbaar. De regeling is gericht op het beschikbaar stellen van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Het gaat hierbij alleen om kosten die daadwerkelijk gemaakt zijn of nog gemaakt gaan worden in de periode van 31 maart 2022 tot en met 31 juli 2023. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VCOG) verzorgt het onderwijs voor de Oekraïense leerlingen en heeft kenbaar gemaakt een beroep te willen doen op deze specifieke uitkering voor de Rehobothschool te Opheusden.

Besluit:

1. Het college besluit de toegekende specifieke uitkering volgens de Regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden als een incidentele subsidie van € 100.000 beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag (VCOG) en de raad hierover te informeren.
2. Het college besluit in de eerste Bestuursrapportage 2023 de subsidiëring (last) en toegekende specifieke uitkering (baat) te verwerken in de begroting 2023.