Besluitenlijst 12 september 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, N. (Nicolien) de Geus, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren en N. (Nees) van Wolfswinkel
Afwezig: G.S. (Gerrit) Stam

Plan van aanpak Brede SPUK-regeling 2024 - 2026

In 2023 is de Brede SPUK-regeling/GALA (Brede Specifieke Uitkering / Gezond en Actief Leven Akkoord) voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De middelen zijn in maart 2023 al aangevraagd en inmiddels ontvangen. Uiterlijk 30 september 2023 moet er een plan van aanpak ingediend zijn waarmee de gemeente aantoont hoe deze middelen ingezet gaan worden.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het plan van aanpak Brede SPUK-regeling/GALA 2024.
2. Het college besluit om de financiële effecten van de Brede SPUK-regeling te verwerken in de tweede bestuursrapportage.
3. De burgermeester besluit portefeuillehouder W.E.A. van Dijkhuizen volmacht te verlenen voor het ondertekenen van het plan van aanpak.

Start leefbaarheidstraject voor de kern Echteld

Al geruime tijd staat de leefbaarheid van dorpskern Echteld onder druk. De sociale infrastructuur schiet volgens inwoners en betrokkenen tekort, wat leidt tot een gebrek aan cohesie en betrokkenheid van inwoners. Vrijwilligers en professionals hebben hun zorg hierover kenbaar gemaakt bij het college. Daarop is de problematiek en behoefte in kaart gebracht, teneinde een actieplan op te zetten om de leefbaarheid te vergroten. Om dit actieplan door een gespecialiseerd adviesbureau uit te kunnen laten voeren is aanvullend budget nodig. In dit collegevoorstel vragen wij het college in te stemmen met het starten van het leefbaarheidstrajecten en daarvoor middelen beschikbaar te stellen om het leefbaarheidstraject te kunnen financieren.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met een leefbaarheidstraject voor Echteld.
2. Het college besluit de eenmalige benodigde middelen (€ 19.800) daarvoor beschikbaar te stellen vanuit de ‘stelpost nieuw beleid’ en te verwerken in tweede bestuursrapportage 2023.

Vaststelling Liniestraat 46 te Ochten

Op de Liniestraat 46 te Ochten bevindt zich een agrarische bouwperceel in de kern Ochten. Initiatiefnemer is voornemens zijn bedrijf te staken en wil de agrarische bestemming wijzigen naar wonen. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kent een wijzigingsbevoegdheid voor het college om hieraan medewerking te verlenen. In voorliggend plan wordt voldaan aan alle voorwaarden om mee te werken aan een wijziging. Voorgesteld wordt om van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken. Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen. Hiertegen is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord en geeft geen aanleiding om het plan gewijzigd vast te laten stellen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de ontvangen zienswijze zoals verwoord in de ‘Zienswijzennota wijzigingsplan Ochten, Liniestraat 46’.
2. Het college besluit om het wijzigingsplan Liniestraat 46 te Ochten vast te stellen en op de voorgeschreven wijze bekend te maken.

Bestuursopdracht onderzoek beheertaken openbare ruimte

De gemeente wenst voor haar inwoners en ondernemers een kwalitatief goed onderhouden openbare ruimte. Dat betekent dat het onderhoud en beheer van de openbare ruimte structureel op het afgesproken kwaliteitsniveau dient te zijn. Een kwalitatief goed onderhoud en beheerniveau draagt bij aan een goede beeldkwaliteit en beleving van de directe fysieke leefomgeving van onze inwoners. De constatering is dat beheer en onderhoud van de openbare ruimte door Avri structureel achterblijft. De bestuursopdracht geeft antwoord op de vraag hoe Neder-Betuwe het beheer en onderhoud van de openbare ruimte het beste vorm kan geven met haar samenwerkingspartners.

Besluit:

1. Het college besluit de bestuursopdracht ‘onderzoek beheertaken openbare ruimte’ vast te stellen.
2. Het college besluit de financiële consequenties te verwerken bij de eerstvolgende bestuursrapportage.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.