Besluitenlijst 12 juni 2023

Tijd: 11:30 - 14:30 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen

In de concept Nota van Uitgangspunten (NvU), eerder besproken in de collegevergadering van 25 april 2023, staan alle uitgangspunten en keuzemogelijkheden voor het opstellen van het omgevingsplan Kernen. De concept NvU is op 17 mei jl. besproken met de gemeenteraad in een opiniërende avond. Tijdens het gesprek met de raad zijn geen punten naar voren gekomen die aanleiding geven om de concept NvU (inhoudelijk) aan te passen. De concept NvU kan worden vastgesteld en kan worden vrijgegeven voor inspraak en overleg.

Besluit:

1. Het college besluit de concept Nota van Uitganspunten omgevingsplan Kernen gewijzigd vast te stellen.
2. Het college besluit de concept Nota van Uitgangspunten omgevingsplan Kernen vrij te geven voor inspraak en overleg.

Uitgangspuntennotitie van het Programma Buitengebied

In de Omgevingsvisie Neder-Betuwe is opgenomen dat de gemeente een Programma Buitengebied gaat opstellen. De eerste fase is inmiddels afgerond en heeft geleid tot een uitgangspuntennotitie. Deze uitgangspuntennotitie is de basis voor de volgende fase en uiteindelijk ook voor het opstellen van het Programma Buitengebied. Voordat gestart wordt met de volgende fase om te komen tot een programma Buitengebied, wordt het college gevraagd in te stemmen met de uitgangspuntennotitie.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de ‘ Uitgangspuntennotitie Programma Buitengebied’.
2. Het college besluit de uitgangspuntennotitie ter kennis name toe te zenden aan de gemeenteraad.

Jaarverantwoording Kinderopvang 2022

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD Gelderland-Zuid is door de gemeente aangewezen als toezichthouder. Jaarlijks moet het college verantwoording afleggen over het toezicht aan de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarverslag laat zien hoe het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang in 2022 in Neder-Betuwe is uitgevoerd. Uit de jaarverantwoording blijkt dat onze gemeente het landelijk gezien bovengemiddeld goed doet. Het college wordt gevraagd het jaarverslag vast te stellen.

Besluit:

1. Het college besluit de jaarverantwoording kinderopvang Neder-Betuwe 2022 vast te stellen.
2. Het college besluit het vastgestelde jaarverslag beschikbaar te stellen aan de inspectie van het Onderwijs en de gemeenteraad.

Doelgroepenverordening en verhoging koopprijsgrens

Omdat het woningbouwprogramma voor Neder-Betuwe dat in het kader van de Woondeal Rivierenland is afgesproken verschillende woningtypen kent, zoals sociale huur-, middel dure huur- en sociale koopwoningen, is de voorliggende doelgroepenverordening opgesteld. Deze verordening is de juridische basis om in nieuwe bestemmingsplannen het aandeel van deze woningcategorieën, de daarvoor in aanmerking komende doelgroepen en de instandhoudingsperiode vast te leggen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de concept ‘Verordening doelgroepen woningbouw Neder-Betuwe 2023’.
2. Het college besluit de concept Verordening doelgroepen woningbouw Neder-Betuwe 2023 voor inspraak ter inzage te leggen voor een periode van 4 weken startend de dag na het collegebesluit.
3. Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend over de doelgroepenverordening, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van de doelgroepenverordening.
4. Het college besluit als er geen zienswijzen worden ingediend het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Incidentele subsidie 2023 Stichting Voedselbank Rivierenland

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 november 2022 een motie aangenomen met als onderwerp: Steun Voedselbank Rivierenland. De Voedselbank is gevestigd in Tiel en ondersteunt ook ca. 35 inwoners uit onze gemeente met voedselpakketten. In de motie wordt het college opgedragen om een incidentele bijdrage aan de Stichting Voedselbank Rivierenland te verstrekken ten bate van aanschaf van groente en fruit.

Besluit:

1. Het college besluit in afwijking van artikel 11 en 12 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Neder-Betuwe (ASV), een incidentele subsidie ter hoogte van € 7.500 toe te kennen aan de Stichting Voedselbank Rivierenland.
2. Het college besluit de € 7.500 ten laste te brengen van de financiële positie van de gemeente en dit te verwerken in de Tweede Bestuursrapportage 2023.

Meicirculaire 2023

De meicirculaire 2023 geeft financiële informatie over het verloop van de uitkering uit het gemeentefonds. De meicirculaire 2023 wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage 2023 (jaarschijf 2023) en in de begroting 2024 (vanaf jaarschijf 2024).

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het in de meicirculaire opgenomen verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2023, begrotingsjaar 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de meicirculaire 2023 te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2023 (jaarschijf 2023) en in de begroting 2024.
3. Het college besluit in te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Algemene Ledenvergadering van de VNG op 14 juni 2023

Op 14 juni 2023 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) plaats. Het college wordt in die vergadering gevraagd te stemmen over een aantal voorstellen en moties.

Besluit:

  1. Het college besluit bij voorstellen die het VNG-bestuur voorlegt op de ALV van 14 juni 2023 in te stemmen conform de annotatie op deze vergadering; 
  2. Het college besluit de structurele financiële consequenties van de voorstellen voor 2024 en verder na besluitvorming op de ALV mee te nemen in het opstellen van de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027: 
    a. Contributieverhoging van naar verwachting € 4.000. 
    b. Verhoging van de bijdrage aan de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering met naar verwachting € 13.000.