Besluitenlijst 11 april 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Ontwerpbestemmingsplan Vicuslaan 2 te Kesteren

Vanwege een groeiend aantal leerlingen bestaat de behoefte om de school Pantarijn uit te breiden. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie. De school wordt aansluitend aan de bestaande bebouwing uitgebreid. Het naastgelegen perceel tussen de bestaande school en de Hoofdstraat is aangekocht. Dit biedt ruimte voor de uitbreiding van de school en het vergroten van het schoolplein, de auto- en fietsparkeervoorzieningen en sportvoorzieningen. Daarnaast is ruimte voorzien voor waterberging in de plannen. Met de uitbreiding ontstaat een toekomstbestendig schoolgebouw met bijbehorende buitenruimte.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kesteren, Vicuslaan 2’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2.Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit ‘Hogere grenswaarde Wet geluidhinder’.
3. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Kesteren, Vicuslaan 2’ met de planidentificatie NL.IMRO.1740.bpKEvicuslaan2-ont1, en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder’ overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken.
4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kesteren, Vicuslaan 2’.

Ophogen van de maximale stichtingskosten sociale koopwoningen

In de woonvisie van de gemeente Neder-Betuwe wordt gesproken van sociale koopwoningen, waarbij wordt uitgegaan van stichtingskosten van maximaal € 200.000. Daarmee kunnen starters en middeninkomens sneller een betaalbaar huis vinden. Ontwikkelaars geven aan dat zij met de huidige schaarste aan grondstoffen, bouwmaterialen en menskracht (waardoor sprake is van een prijsopdrijvend effect) voor de vastgestelde maximale prijs geen woningen meer kunnen bouwen. Gevolg is dat ze niet worden gebouwd, dan wel van een laag kwaliteitsniveau zijn.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van de stichtingskosten van sociale koopwoningen.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Verordening jeugdhulp 2023

De noodzakelijke invoering van de regel met betrekking tot het woonplaatsbeginsel maakt dat, na de wijzigingen in 2022, het noodzakelijk is om een nieuwe geactualiseerde verordening jeugdhulp vast te stellen voor het jaar 2023. Naast de verwerking van het woonplaatsbeginsel zijn de regels met betrekking tot het uitbetalen van de pgb’s aangepast en zijn er maximum tarieven toegevoegd om uitvoering van de verordening in de praktijk werkbaar en juridisch onderbouwd te houden. In de verordening 2023 is het met 3 maanden terugwerkende kracht beschikken uit de verordening gehaald om aan te sluiten bij de regels van zorg in natura.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp gemeente Neder- Betuwe 2023.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Stand debiteuren en voorziening dubieuze debiteuren 2022

In dit advies wordt ingegaan op de stand van de vorderingen, het risico van oninbaarheid, de stand van de voorziening dubieuze debiteuren en het voorstel om oninbare vorderingen af te boeken. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de openstaande vorderingen. Tevens geeft het inzicht of de voorzieningen op peil zijn in relatie tot de oninbaarheid van toekomstige vorderingen.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van de standen van de vorderingen op de debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening dubieuze debiteuren Werk en Inkomen per 31 december 2022.
2. Het college besluit de oninbare vorderingen op de belastingdebiteuren en de algemene debiteuren voor een totaalbedrag ad. € 13.638 ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren.
3. Het college besluit de oninbare vorderingen op de debiteuren leenbijstand voor € 9.928 ten laste te brengen van de voorziening dubieuze debiteuren Werk en Inkomen.
4. Het college besluit de voorziening dubieuze debiteuren Werk en Inkomen voor € 100.962 vrij te laten vallen ter dekking van de leenbijstanden om-niet.
5. Het college besluit € 253.719 te onttrekken aan de voorziening dubieuze debiteuren Werk en Inkomen en € 170.517 aan die voorziening toe te voegen.