Besluitenlijst 10 oktober 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel
Toelichting: Vanaf agendapunt 6.6 burgemeester Kottelenberg afwezig. Wethouder van Wolfswinkel voorzitter.

Ontwerp bestemmingsplan Herenland West

De aanleiding voor het voorliggende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van het nieuwe woongebied Herenland West. De beoogde ontwikkeling van Herenland West voorziet in de realisatie van in totaal 111 woningen ten westen van de bestaande woonwijk Herenland. Het bestemmingsplan heeft eerder als voorontwerp ter inzage gelegen. Tijdens het voorontwerp zijn twee inspraakreacties ontvangen. De inspraak reacties zijn zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. Ten opzichte van het voorontwerp is het woningbouwprogramma en de opzet van het plan gewijzigd. Het plangebied sluit in het zuiden aan op de randweg.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Herenland West’ en de daarbij behorende plandocumenten.
2. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties, zoals verwoord in de ‘Nota van beantwoording n.a.v. inspraakreacties over het voorontwerpbestemmingsplan Herenland West’. 
3. Het college besluit het bestemmingsplan ‘Herenland West‘ met de planidentificatie NL.IMRO.1740. bpOPherenlandwest-ont1, overeenkomstig artikel 3.8 Wro, als ontwerp ter inzage te leggen voor de duur van zes weken. 
4. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 
5. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend over het ontwerpbestemmingsplan, in te stemmen met het raadsvoorstel over de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Herenland West’. 
6. Het college besluit, als er geen zienswijzen worden ingediend, het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Septembercirculaire 2023

De septembercirculaire 2023 geeft financiële informatie over het verloop van de uitkering uit het gemeentefonds.

Besluit:

1. Het college besluit kennis te nemen van het in de septembercirculaire 2023 opgenomen verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het begrotingsjaar 2023, begrotingjaar 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
2. Het college besluit de financiële uitkomsten van de septembercirculaire 2023 te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2023.
3. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Uniforme schoolzones gemeente Neder-Betuwe

Er zijn veel klachten over onveilige situaties bij de scholen. Om de schoolomgeving veiliger te maken wordt voorgesteld om voor weggebruikers herkenbare schoolzones in te richten. Met het uniform inrichten van de schoolzones, zullen de locaties van de basisscholen in heel Neder-Betuwe duidelijk herkenbaar zijn voor iedereen. Weggebruikers weten zo dat er een school in de omgeving is en kunnen hun rijgedrag aanpassen. Dit zal de veiligheid voor de schoolgaande kinderen, ouders en andere verkeersdeelnemers verhogen.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel uniforme schoolzones.
2. Het college besluit de raad voor te stellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 514.300,00 voor de periode 2024 tot en met 2026.
3. Het college besluit de raad voor te stellen de kapitaallasten van deze investering te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenplanning 2025-2027 middels een begrotingswijziging.
4. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Woonzorgvisie

De gemeente is verplicht om per 1 januari 2024 een actueel woonprogramma te hebben. Met het opstellen van een woonzorganalyse- en visie wordt zicht verkregen op de huidige en toekomstige vraag naar- en het aanbod van benodigde woonvormen voor inwoners met een toekomstige zorgvraag. De woonzorganalyse wordt in samenspraak met relevante welzijns- en zorgaanbieders en woningcorporaties opgesteld.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht woonzorgvisie Neder-Betuwe.
2. Het college besluit in te stemmen met de offerte van Companen.
3. Het college besluit  € 57.550 beschikbaar te stellen uit de middelen beschermd wonen.
4. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Voorontwerp bestemmingsplan MFC Dodewaard

Voor het gebied in de oksel van de Dalwagen en de Willem de Zwijgerlaan te Dodewaard, is een voorontwerp bestemmingsplan gemaakt ten behoeven van een Multifunctioneel Centrum (MFC). Hierin zal plaats zijn voor een sporthal, de voetbalkantine, twee scholen, een kinderopvang, een dorpshuis, een bibliotheek, een fysiotherapeut en een zorgcentrum. Er moeten nog enkele onderzoeken geactualiseerd/aangevuld worden en het plan zal inhoudelijk nog nader afgestemd moeten worden op onderlinge cohesie. Het plan is voldoende uitgewerkt.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘MFC Dodewaard’
2. Het college besluit het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en wettelijk vooroverleg
3. Het college besluit om de raad te informeren over de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan.

Gewijzigd vaststelling bestemmingsplan Wijenburgsestraat ong. Echteld

Initiatiefnemer wenst zijn bedrijf, een boomkwekerij, te verplaatsen naar het kadastrale perceel, gemeente Echteld, sectie I, nummer 342 gelegen aan de Wijenburgsestraat. Het bedrijf is nu gevestigd in een gehuurde locatie aan de Wijenburgsestraat 5b in Echteld, aan de overzijde van de weg. Het plangebied bestaat nu uit agrarische grond die gebruikt wordt voor het kweken van bomen. De initiatiefnemer is voornemens om op de nieuwe locatie met name bomen en planten te kweken in de vorm van containerteelt. Ondergeschikt daaraan vindt verkoop van bomen en planten plaats via BetuweBomen.nl en rechtstreeks aan hoveniers. Ten behoeve van deze bedrijfsactiviteiten wenst de initiatiefnemer een bedrijfsgebouw met een kantoorgedeelte op te richten. Aan de voorzijde van het bedrijfsgebouw wil de initiatiefnemer het erf verharden ten behoeve van parkeren, laden en lossen en de ontsluiting op de Wijenburgsestraat. Het perceel heeft een agrarische bestemming, maar geen bouwvlak. Hiertoe dient het bestemmingsplan te worden herzien. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Wel is ambtshalve besloten om de verbeelding aan te passen volgens het advies van SAAB. Met deze gewijzigde vaststelling is het bouwvlak verkleind.

Besluit:

1. Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Wijenburgsestraat ong. te Echteld”.
2. Het college besluit het raadsvoorstel ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Samenwerkingsovereenkomst Multifunctioneel Centrum (MFC) Dodewaard

De realisatie van het MFC komt dichterbij. De ontwerpfase is in volle gang. Om de wederzijdse rechten en plichten met de deelnemende partners vast te leggen zijn afspraken nodig. De voorliggende samenwerkingsovereenkomst ziet op de ontwerpfase. Deze zal in de volgende fasen nog gevolgd worden door een realisatieovereenkomst en huurovereenkomsten met gebruikers.

Besluit:

1. Het college stemt in met de ondertekening van de ‘Samenwerkingsovereenkomst MFC Dodewaard’ met de kernpartners voor de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum Dodewaard.
2. De burgemeester machtigt wethouders Van Dijkhuizen en Klein om de overeenkomst te ondertekenen.
3. Het college stemt in met het aanbieden van de raadsinformatiebrief ‘Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Multifunctioneel Centrum Dodewaard’ aan de raad.