Besluitenlijst 10 januari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Nadere regel eenzaamheid 2023

Het voorkomen en verminderen van eenzaamheid is een belangrijke doelstelling binnen het gemeentelijk beleid vanuit het sociaal domein. Om activiteiten die hieraan bijdragen financieel te ondersteunen is in 2021 de Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2021 vastgesteld. Deze is in aangepaste vorm in 2022 opnieuw vastgesteld als Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2022. Met het vaststellen van de Nadere regel subsidie voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023 kunnen ook in 2023 initiatieven gericht op het bestrijden van eenzaamheid vanuit inwoners en organisaties financieel worden ondersteund.

Besluit:

Het college besluit de ‘Nadere regel voorkomen en/of verminderen van eenzaamheid 2023’ en het aanvraagformulier voor deze Nadere regel vast te stellen.

Teruggave precario niet mee laten tellen bij gemeentelijke (kwijtscheldings) regelingen en toeslagen

De gemeenteraad van Neder-Betuwe heeft op 15 december 2022 besloten om een deel van de ontvangen precariogelden rechtstreeks terug te geven aan de inwoners. Begin 2023 ontvangt elk huishouden in Neder-Betuwe een bedrag van € 200. Dit bedrag kan gelden als inkomen of vermogen, wat voor een beperkte groep inwoners als ongewenst bij-effect kan hebben dat zij niet meer of in mindere mate in aanmerking zouden komen voor gemeentelijke (kwijtscheldings) regelingen of toeslagen.

Besluit:

Het college besluit de teruggave precario ter hoogte van € 200 per huishouden niet mee te tellen bij inkomens- of vermogensbepaling voor gemeentelijke (kwijtscheldings) regelingen en toeslagen.